بررسی آثار و خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی گرد و غبار در استان ایلام (با تأکید بر کاهش درآمدها و ظرفیت مالیاتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشگاه ایلام

2 دانشگاه ایلام

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار گرد و غبار بر ظرفیت مالیاتی در استان ایلام است که با استفاده از جدول جدول داده –ستانده به هنگام شده مرکز پژوهش‌ مجلس در سال (1385)، و بروزآوری داده‌های آن برای سال (1393)، انجام گرفته است، جهت انجام اینکار جدول داده ستانده به 20 بخش تقلیل یافته و با استفاده از مدل (AFLQ)، جدول ملی به منطقه‌ای تبدیل گردید، در ادامه با استفاده از جدول داده_ ستانده منطقه‌ای استان ایلام، به‌منظور ارزیابى چگونگى تأثیر مکانى گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه، روزهاى همراه با پدیده گرد و غبار به ‌عنوان روزهاى نمونه (شاهد)، در طى دوره آمارى موجود براى شش ایستگاه منتخب شناسایی شدند. بر اساس تعداد روزهایی که استان با پدیده گرد و غبار مواجه بوده و با تعطیلی بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی منجر به کاهش سطح تولید استان گردیده است؛ میزان تأثیر منفی آن بر درآمد استان محاسبه شده و در نهایت با استفاده از ضرایب مستقیم و غیر مستقیم جدول داده_ ستانده و با محاسبه کاهش درآمد، میزان تأثیر ریزگردها بر کاهش ظرفیت مالیاتی استان ایلام برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها