تاثیر تغییر ویسکوزیته خوراک و دمای آلاینده واحد تولیدی فرآورده سنگین نفتیHVO بر میزان انتشار آلاینده CO با رویکرد کاهش مصرف انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سید خندان، خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان شهید عراقی، پلاک 7، طبقه اول

2 استاد، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

3 دانشیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

4 استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

واحد تولیدی فرآورده های HVO از جمله واحد های پالایشگاهی آلاینده می باشد که غالبا میزان انتشار آلاینده های SOx|، NOx، THC، CO2 و CO بالاتر از استاندارد را داشته است، با بررسی پارامترهای عملیاتی و تعیین میزان اثرگذاری آنها بر آلاینده ها، ویسکوزیته خوراک بعنوان یکی از پارامترهای مهم شناسایی و بعنوان معیار ارزیابی تعیین شد. با استفاده از چند خوراک با مشخصه ویسکوزیته متفاوت، کاهش دمای آلاینده ، تغییر دمای محفظه احتراق (بعنوان بخش مصرف کننده انرژی) و تنظیم سایر شرایط فرآیندی و تولید محصول در دو طبقه بندیLHVO و HHVO میزان آلاینده CO اندازه گیری شد. میزان آلاینده CO خروجی از فرآیند تولید LHVO به مراتب کمتر از تولید HHVO می باشد و با افزایش ویسکوزیته خوراک و کاهش دمای آلاینده خروجی از راکتور، این میزان کاهش می یابد که بعنوان مثال مقدار آلاینده CO خروجی در شرایط یکسان فرآیندی، با میزان mg/nm3 1280 در فرآیند تولید LHVO به میزان mg/nm31740 در فرآیند HHVO افزایش یافته و همچنین مقدار این آلاینده خروجی در فرآیند تولیدHHVO از mg/nm31619 در وضعیت خروج عادی به mg/nm3690 در وضعیت کاهش دمای آلاینده ، کاهش یافته است. نهایتا نتایج بدست آمده مطابق با پارامتر های تعیین شده مقایسه، تحلیل و گزارش شد.

کلیدواژه‌ها