نویسنده = ترحم مصری گندشمین
بررسی پایداری تولید بیوگاز از پسماند گندم: از دیدگاه ارزیابی چرخه حیات

دوره 7، شماره 4، دی 1401، صفحه 5582-5590

10.22034/jess.2022.340188.1778

زهرا وحیدی اضماره؛ ترحم مصری گندشمین؛ علی میرزازاده


تولید بیوگاز در شمال غرب ایران: از نقطه نظر ارزیابی چرخه حیات

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5339-5346

10.22034/jess.2022.340186.1777

زهرا وحیدی اضماره؛ ترحم مصری گندشمین؛ علی میرزازاده


امکان سنجی توانایی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم‌های ژنتیک در طبقه بندی اجزای توده دانه گندم به کمک پردازش ویدیو

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 4957-4968

10.22034/jess.2022.150329

سعید آقاعزیزی؛ منصور راسخ؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ ترحم مصری گندشمین؛ محمدحسین کیانمهر