درباره نشریه

پیرو برگزاری چندین کنفرانس بین المللی با عناوین "کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پایش آلاینده های محیط زیست"، "کنفرانس بین المللی انرژی و محیط زیست در صنعت سیمان" و سمینارهای متعدد در زمینه های مختلف محیط زیست، فصلنامه مطالعات علوم محیط زست (JESS) بعنوان یک ضرورت در جهت تکمیل برنامه های پژوهشی در دستور کار قرار گرفت. این نشریه بصورت فصلنامه و چهار شماره در سال از پاییز سال 1395 کار خود را آغاز نمود. زمینه های پذیرش مقاله عبارتند:

 • آلودگی هوا
 • آلودگی خاک
 • آلودگی منابع آب و فاضلاب
 • مدیریت سوانح طبیعی
 • آموزش، مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
 • برنامه ریزی شهری و محلی
 • جنگلها و منابع طبیعی
 • اقتصاد و حقوق محیط زیست
 • طراحی منظر شهری و محیطی
 • انرژی های تجدیدپذیر
 • مدیریت پسماند
 • سایر موارد مرتبط با حوزه محیط زیست