مقالات پذیرفته شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
نمایه می شوند.

 

فرمت مقاله (فارسی)

فرمت مقاله (انگلیسی)

ضریب تاثیر نشریه در سال 1401:      ISC IF : 0.2 

                                                                  http://impactfactor.ir

شماره جاری: دوره 9، شماره 3، آبان 1403 

ارزیابی روند شاخص‌های حدی دما و بارش در حاشیه کویر مرکزی ایران

صفحه 8971-8961

10.22034/jess.2024.412872.2108

محمد جلال ابراهیمی خرم آبادی؛ محمد باعقیده؛ علیرضا انتظاری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها