مقالات پذیرفته شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
نمایه می شوند.

 

فرمت مقاله (فارسی)

فرمت مقاله (انگلیسی)

ضریب تاثیر نشریه در سال 1401:      ISC IF : 0.2 

                                                                  http://impactfactor.ir

شماره جاری: دوره 9، شماره 2، آبان 1403 

ارزیابی شاخص‌های پایداری زیستی گلخانه‌های هوشمند

صفحه 8265-8275

10.22034/jess.2023.407810.2087

مرتضی علیدادی؛ مصطفی رحمتی جنیدآباد؛ سید محمد جواد سبحانی؛ محمدرضا زارع بوانی


بررسی اثرات گابا بر رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه شنبلیله تحت شرایط تنش کم آبی

صفحه 8503-8515

10.22034/jess.2023.416320.2127

موسی ترابی گیگلو؛ رضا الهامی؛ رسول حیدرنژاد گیگلو؛ حسن مهدوی کیا؛ سارا قهرمانزاده


تحلیل ژئومورفولوژیکی مجرای رودخانه خیاوچای مشگین شهر با استفاده از مدل رزگن

صفحه 8576-8561

10.22034/jess.2022.340236.1779

فریبا اسفندیاری درآباد؛ موسی عابدینی؛ دنیا پارسا؛ بهروز نظافت تکله


تحلیل روند تحولات کالبدی امیریه شهریار

صفحه 8608-8590

10.22034/jess.2023.403955.2063

فردین اسدی؛ شهرام امیر انتخابی؛ سیدعلی حسینی؛ لطف اله ملکی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها