تحلیلی بر بحران زیست محیطی و توزیع مکانی فضای سبز شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران

10.22034/jess.2022.117844.1062

چکیده

پارک‌ها و فضای سبز شهری از جمله کاربری‌هایی است که توزیع و پراکنش آن در سطح شهر اهمیت زیادی دارد و یکی از مسائل مهمی که اکنون در شهرهای بزرگ به چشم می‌خورد عدم تعادل در نظام توزیع و نارسایی سیستم خدمات شهری از جمله فضای سبز شهری است که این امر اثرات سوء بر محیط زیست شهرها گذاشته است. این مقاله به بررسی توزیع فضای سبز مناطق هشت گانه شهر اهواز می‌پردازد که مبین میزان کمبود یا مازاد فضای سبز شهری در میان مناطق بوده است. هدف مقاله بررسی و تحلیل مسائل و بحران زیست محیطی و توزیع مکانی فضای سبز شهری در سطح مناطق اهواز بوده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نظر نوع کاربردی می‌باشد. انتایج این پژوهش نشان می‌دهد که فضای سبز در شهر اهواز تنها 4/1 درصد از کل مساحت شهر را تشکیل می‌دهد. استاندارد سبز در این تحقیق 12 متر مربع برای هر نفر در نظر گرفته شده است که سرانه فضای سبز در شهر اهواز برای سال 1392، معادل 13344000 متر مربع نیاز دارد. که در میان مناطق مختلف شهر دارای توزیع یکسانی نمی‌باشد و اختلاف زیادی در توزیع سرانه‌ی فضای سبز شهری مناطق مختلف آن دیده می‌شود. در سال 1395، با احتساب همان 12 متر مربع سرانه فضای سبز برای هر نفر این شهر به 14217456 متر مربع فضای سبز نیاز پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the environmental crisis and spatial distribution of green space in Ahwaz

نویسندگان [English]

  • naia daripour
  • saeed amanpour
univercity
چکیده [English]

Abstract
Parks and urban green spaces are among the uses that are important for distribution and distribution throughout the city. One of the important issues that is now seen in major cities is the imbalance in the distribution system and the failure of the urban services system, including urban green space This has had adverse effects on the urban environment. This article deals with the distribution of green spaces in the eight regions of Ahwaz, which indicates that there is a shortage or surplus of urban green spaces among the regions. The aim of the paper is to study and analyze the environmental issues and spatial distribution of urban green space in the Ahwaz area. The research method is descriptive-analytical and in terms of applied type. The required information is gathered from the statistics published by the municipality and the statistical journal of Ahwaz. The results of this study indicate that green space in Ahwaz is only 1.4% of the total urban area. The green standard in this study is 12 square meters per person, which requires an average of 13344000 square meters per square meter of green space in Ahwaz for 1392. Which does not share the same distribution among the different regions of the city and has a large difference in the per capita distribution of urban green spaces in different regions. In 1395, taking into account the same 12 square meters per capita green space per person, this city needs 14217456 square meters of green space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban environment
  • spatial distribution
  • per capita
  • green space
  • Ahvaz