اهداف و چشم انداز

فصلنامه مطالعات علوم محیط زیست (JESS)، نشریه ای ISC است که به صورت فصلنامه چاپ می گردد. مقاله های پژوهشی درباره کلیه مسائل محیط زیست در صورتیکه در مجله دیگری چاپ نشده باشد در این نشریه بررسی و در صورت تایید چاپ میگردد.

نشریه مطالعات علوم محیط زیست در نظر دارد با جذب مقالات کیفی در آینده ای نزدیک در فهرست مجلات ISI قرار گیرد.