خوانش تعاملات معماری و طبیعت در باغ مزار ایرانی از منظر نشانه شناسی بر پایه اصالت معنا نمونه موردی: باغ مزار شاه نعمت اله ولی در کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

10.22034/jess.2023.405742.2075

چکیده

پژوهش حاضر به تحلیل رابطه بین طبیعت و معماری با رویکرد نشانه شناسی بر پایه اصالت معنا پرداخته است، به دلیل این که امروزه صورت و فرم آثار معماری تغییرات شگرفی به خود دیده است؛ لذا این امر معلول نوعی نگرش انسان به طبیعت و به موازات آن به ساختمان ها است. معماری به مثابه معنا، بازتابنده اندیشه ها و ارزش هایی است که برای درک و دریافت معانی آن باید از علم نشانه ها مدد جست و چون این علم نشات گرفته از فلسفه می باشد، پس باید آن را از دیدگاه های فلسفی مورد خوانش قرار داد تا رمزگشایی گردد. به نظر می رسد هنر معماری ایرانی با اصول نشانه شناسی، بخصوص بر پایه اصالت معنا شکل گرفته است.هدف از این پژوهش اثبات وجود نشانه ها بر پایه اصالت معنا در معماری ایرانی می باشد. سوال اساسی مطرح می شود که ضرورت خوانش معماری و طبیعت ایرانی به چه دلیل بوده و بر چه اساسی از منظر نشانه شناسی تحلیل می شوند. روش تحقیق از نوع نظری است. برای مدون کردن تحلیل ها؛ کلیات و ساختارهای ساختمان مورد مطالعه در پنج نظام بستر خلق متن، صورت گرفته است و با تجزیه و تحلیل آنها به مفاهیم و نشانه های بکار رفته در آنها دست یافته و سپس با کدگذاری و دسته بندی اولیه، مفاهیم در سه سطح معنایی صریح، ضمنی و نمادین؛ استخراج شده است. لذا از آنجا که موضوع مورد بحث خوانش تعاملات طبیعت و معماری در ایران می باشد، آرامگاه شاه نعمت الله ولی به دلیل داشتن شرایط مناسب جهت کدگذاری مناسب، انتخاب گردیده است. نتایج حاکی از آن است که خالقان این اثر در تلاش بوده اند که مفاهیم معنوی را در قالب آثار معماری بازآفرینی نمایند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reading the interactions of architecture and nature in the Iranian cemetery garden from the perspective of semiotics based on the originality of meaning Case example: Shah Nematullah Vali's Mausoleum Garden in Kerman

نویسندگان [English]

  • Mahsa Razzaghi 1
  • Minoo Laffafchi 2
1 Islamic Azad University
2 Islamic Azad University
چکیده [English]

The current research has analyzed the relationship between nature and architecture with a semiotic approach based on the originality of meaning, due to the fact that nowadays the appearance and form of architectural works have seen tremendous changes; Therefore, this is the result of a kind of human attitude towards nature and, in parallel, towards buildings. Signs provide a representation of the world, sometimes with a symbolic representation. During the design process, the architect is always faced with the problem of turning a concept into an architectural body. In fact, architecture always implies a concept, so to understand the meaning that the architectural building is erected to manifest; It is necessary to understand the primary concept that created it through understanding the relationship between the concept, as "sign" and architecture as "signified", through the knowledge of semiotics. So, understanding the difference between the types of signs and their degrees in architecture helps us to know how to use semiotics for the architectural embodiment of the desired concepts based on them and the existing architectural examples. Architecture as a meaning is a reflection of ideas and values that to understand and receive its meanings, one should seek help from the science of signs, and since this science originates from philosophy, then it should be read from a philosophical point of view. be decoded. For the first time, it was possible to recognize the influence of semiotic design in architecture because this year the book (Learn from Las Vegas) was published by Robert Venturi and his colleagues. In this book, he dealt more with the sociological and populist critique of modernism, and the concepts and semiotics were a suitable methodological support and background for it. Venturi and his colleagues are inspired by traditions and local and typical building, and in Las Vegas they discover and believe in the dynamic interplay between signs and textures. In fact, the architectural text encodes and its metatext opens, and this is important for hermeneutics. Basically, hypertext is the meaning created by the reader (viewer). Therefore, it can be said that according to each reader (viewer), metatext is available. Each work creates its own world of special signs and creates its own meaning, and therefore it is an ambiguous reality. In fact, every sign in the mind of the audience is a case of interpretation, and therefore we are always faced with different interpretations of every work of art. It seems that the art of Iranian architecture was formed with the principles of semiotics, especially based on the originality of meaning. Therefore, the purpose of this research is to prove the existence of signs based on the originality of meaning in Iranian architecture. In order to achieve this, a basic question is raised that why is it necessary to study Iranian architecture and nature and on what basis are they analyzed from the semiotic point of view. The research method of this article is of the theoretical type, which used the descriptive-analytical and historical method with qualitative variables and logical and philosophical reasoning in the data collection stage. The data collection tool used in the theoretical foundations section was library studies, which included the use of books, magazines, articles, publications, research projects, and internet searches. The purpose of using these methods is to use the latest available information related to the subject under study. In the first step of this research, in order to codify the analysis, categories were first made about the generalities of the selected buildings so that by analyzing them, the concepts and signs used in them can be obtained, and then by coding and primary classification, Concepts are extracted at three levels: explicit meanings, implicit meanings and symbolic meanings. to compile analyses; The generalities and structures of the studied building have been made in the five systems of text creation and by analyzing them, the concepts and signs used in them have been obtained, and then by coding and categorizing the concepts in three semantic levels, explicit, implicit and symbolic; has been extracted. In different eras of Iran's architectural history, we see the construction of works of historical-local value that had semantic approaches. Among these works is the tomb of the Islamic period, which is one of the most important buildings in the field of Islamic culture in Islamic lands, which was built for the public or special people. Contemporary built tombs in different cities are only an imitation of the past and most young designers do not even know the reasons for their physical size, let alone their decorations and details, and not only do they not have sufficient knowledge of semiotics. Rather, with misplaced use and superficial encounters, they also mislead their audience in correctly recognizing symbols and signs and different meanings of the meanings used in famous works of the past. Therefore, in this research, we studied the interaction of nature and architecture in Shah Nematullah Vali Mausoleum in Mahan Kerman, due to the simultaneous presence of a garden and an architectural building, with a semiotic approach based on the originality of meaning, and examined their relationship with the surrounding nature and environment. data to understand the secrets of their builders in that golden age and transfer them to contemporary architecture. Therefore, since the subject under discussion is the study of the interaction of nature and architecture in Iran, the tomb of Shah Nematullah Vali has been chosen because of its suitable conditions for proper coding.The results of the research indicate that the creator or creators of this work have been trying to reflect the aesthetic concepts of their contemporary era in addition to paying attention to the desired functional aspects in the design and at the same time recreate the spiritual concepts in the form of architectural works and also In addition to paying attention to the social and religious needs of users, they should create a magnificent and unique work in their time. So it can be seen that in Iranian architecture, the presence of signs and meanings hidden in them have been used to design buildings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Semiotics"
  • "Originality and meaning"
  • "Interaction between architecture and nature"
  • "Coding"
  • "Shah Nematullah Vali Mausoleum"