کلیدواژه‌ها = دینامیک کشندی
تاثیر تغییرات مکانی ناهمواری بستر دریا بر دینامیک کشند در خلیج فارس

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2232-2243

رضوان سلامی ابیانه؛ اکبر رشیدی ابراهیم حصاری