کلیدواژه‌ها = "ایستگاه تقلیل فشار گاز
ارزیابی ریسک در ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه به روش HAZOP (مطالعه موردی نیروگاه گازی بمپور)

دوره 9، شماره 3، آبان 1403، صفحه 8751-8740

10.22034/jess.2023.415362.2120

پیمان دادکانی؛ مهرداد نهاوندچی؛ محمدجواد تجدد؛ امید حیدری