مدلسازی و تخمین ارتفاع رواناب با استفاده از رویکرد SCS در بستر GIS (مطالعه موردی: شهر شاهدشهر شهریار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه، الگوریتم پیشنهادی محاسبه پتانسیل سیلاب، با تلفیق اطلاعات مرتبط با گروه هیدرولوژیکی خاک و نوع کاربری اراضی منطقه، شماره منحنی (CN) که یکی از موثر ترین پارامترها در رویکرد ارائه شده توسط سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS) می‌باشد، را محاسبه می‌نماید. پتانسیل وقوع رواناب در محدوده سپس با در نظر گرفتن پارامتر CN، حداکثر مقدار نگاهداشت سطحی خاک و میزان بیشینه محتمل بارش در بازه زمانی 24 ساعته، تخمین می‌گردد. نقشه‌ CN از شماره منحنی 67 تا 87 (میانگین 77.67) در شش کلاس و ارتفاع رواناب نیز از 55.47 تا 103.44 (میانگین 80.36 برای کل محدوده) در 6 کلاس آماده سازی گردید. نتایج گویای پتانسیل بالای وقوع سیلاب در منطقه مورد مطالعه می‌باشد، به گونه ای که محدوده بالا دست نسبت به محدوده پایین دست حوضه پتانسیل وقوع رواناب بالاتری دارد. لذا به منظور کاهش ریسک وقوع سیلاب و به حداقل رساندن خسارات ناشی از آن، ارائه تمهیدات کنترلی و مدیریت سیلاب در این منطقه پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling and Estimating the Potential of Runoff Using SCS Approach in GIS context (Case Study: Shahed Shahriar City)

نویسندگان [English]

  • HamidReza Ranjbar 1
  • Saeid Gharehhassanloo 2
1 Ph.D. Candidate of Geographic Information System, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
2 Graduated of Geographic Information System, Civil Engineering Department, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, the proposed algorithm for calculating the flood potential computes the curve number (CN) which is one of the most effective parameters in the proposed approach by the US Soil Conservation Service (SCS) by combining the information related to the hydrological groups of the soil and the type of land use. The potential for runoff in the study area is then estimated by considering the CN parameter, the maximum soil surface retention value and the maximum probable amount of precipitation over a 24-hour period. CN map were prepared with curve numbers from 67 to 87 (mean 77.67) in six classes and runoff height from 55.47 to 103.44 (mean 80.36 for whole range) in six classes. The results show the high potential of flooding in the study area, so that the upstream has higher runoff potential than the downstream of the region. So to reduce the risk of floods and minimize the damages caused by them, flood management solutions are recommended in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Flooding Potential”
  • “Runoff Height”
  • “US Soil Conservation Service Method (SCS)”
  • “Curve Number (CN)”
  • “Geographic Information System (GIS)”