تعیین تجمع فلزات سنگین درخاک و گیاهان اطراف معادن و زیست دسترس پذیری آنها ( مطالعه موردی معدن سرب نخلک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند ، ایران.

2 'گروه محیط زیست، واحد دماوند ، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

3 گروه محیط زیست، واحد دماوند ، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

4 گروه پژوهشی مهندسی آب و محیط زیست، پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر، دانشگاه گیلان

چکیده

معادن و بهره برداری از آنها اثرات متعددی بر محیط زیست دارد. عناصر سنگین از طریق معدنکاوی، فرآوری کانسنگها و سدهای باطله وارد محیط میشوند. فلزات سنگین از طریق خاک جذب گیاهان شده و وارد زنجیره غذایی میگردند.معدن سرب نخلک با قدمت 2000 ساله درشرق نائین واقع شده است. در این پژوهش میزان عناصر سنگین در خاک اطراف معدن سرب نخلک بررسی شده است. تجمع فلزات سنگین در گیاهان بومی منطقه و همچنین زیست دسترس پذیری آنها مشخص شده است.بدین منظور 10 ایستگاه برای نمونه برداری خاک ناحیه معدنی و 10 ایستگاه جهت خاک سد باطله تعیین شد و با استفاده از جذب اتمی میزان فلزات سنگین در آنها بررسی گردید. از آلوده ترین مناطق نمونه برداری گیاهان صورت پذیرفت. زیست دسترس پذیری با استفاده از محلول EDTA شبیه سازی گشت. از میان گیاهان کلیر، خرزهره و خارشتر بیشترین تجمع در کلیر دیده شد. زیست دسترس پذیری کادمیم از تمامی فلزات سنگین بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the accumulation of heavy metals in soil and plants around mines and their bioavailability (case study: Nakhlak lead mine)

نویسندگان [English]

  • shahrzad khoramnejadian 1
  • asghar azadeh ranjbar 2
  • saeidreza asemi zavareh 3
  • alireza pendashteh 4
1 department of environment,damavand branch,islamic azad university,damavand,iran
2 department of environment, Damavand branch, Islamic azad university, Damavand, Iran.
3 department of environment, Damavand branch, Islamic azad university, Damavand, Iran.
4 department of water and environment, the Caspian sea basin research center, Guilan University.
چکیده [English]

Mining and related activities has a several impact on the environment. Heavy elements enter the environment through mining, ore processing and tailings dams.plants adsorb heavy metals through the soil, and heavy metals entered the foodchain. Nakhlak lead mine is 2000 years old and is located in the east of Nain city. In this study, the amount of heavy metals in the soil around Nakhlak lead mine has been investigated. Accumulation of heavy metals in native plants of the region as well as their bioavailability has been determined. For this purpose, 10 stations were selected for sampling the soil of the mineral zone and 10 stations for the soil of the tailings dam and by using atomic absorption, the amount of heavy metals in them was investigated. Plants were sampled from the most polluted areas. Bioavailability was simulated using EDTA solution. Among the plants of Claire, oleander and sagebrush, the highest accumulation was seen in Claire. Cadmium was more bioavailable than all heavy metals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “mine”
  • “lead”
  • “plants”
  • “bioaccumulation”
  • “heavy metals”