استفاده از رگرسیون درختی برای بررسی پارامترهای موثر بر شکوفایی جلبکی در سواحل جنوب شرقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم زیستی، پژوهشکده علوم دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی

2 گروه زیست شناسی دریا، پژوهشکده علوم دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

3 گروه علوم زیستی، پژوهشکده علوم دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، تهران، ایران

چکیده

در طی سال‌های اخیر، موارد زیادی از وقوع شکوفایی جلبکی در سواحل جنوب شرقی ایران گزارش شده است که منجر به تلفات تعداد زیادی از آبزیان دریایی در این منطقه شده است. هدف از مطالعه حاضر، استفاده از رگرسیون درختی برای بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی و مواد مغذی لازم جهت شکوفایی جنس‌های مختلف فیتوپلانکتونی می‌باشد. بدین منظور، طی یک سال از 6 ایستگاه در 2 ترانسکت واقع در سواحل پسابندر و بریس نمونه‌برداری انجام شد. روند تغییرات pH، شوری، دما، اکسیژن محلول، غلظت نیترات، نیتریت، فسفات و سیلیکات با تراکم فیتوپلانکتون‌های غالب موردبررسی قرار گرفت. در طول مدت مطالعه 40 جنس از فیتوپلانکتون‌ها در منطقه موردمطالعه شناسایی شد که بیش از 95 درصد از تعداد کل سلول‌های مشاهده‌شده متعلق به 14 جنس فیتوپلانکتونی بود. نتایج نشان داد که افزایش pH احتمال کشند Gonyaulax و Rhizosolenia، افزایش دما احتمال کشند Leptocylindrus و افزایش شوری شرایط لازم برای کشند Mesodinium و Ceratium را فراهم می‌آورد. افزایش غلظت فسفات می‌تواند شرایط شکوفایی Chaetocerus را فراهم آورد. شرایط نیترات بیشینه نیز می‌تواند منجر به شکوفایی Prorocentrum شده و افزایش نیتریت نیز می‌تواند منجر به شکوفایی Rhizosolenia شود. افزایش غلظت سیلیکات شرایط مناسب را برای شکوفایی Nitzschia فراهم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use of regression tree to investigate the effective parameters on algal bloom in the southeastern coasts of Iran

نویسندگان [English]

  • Kamalodin Kor 1
  • Amir Ghazilou 2
  • Hamid Ershadifar 3
  • Emad koochaknejad 2
1
2 Department of ocean sciences, Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science, Tehran , Iran
3 Department of ocean sciences, Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science, Tehran , Iran
چکیده [English]

In recent years, the incidence of many cases of algal blooms have been reported in the southeastern coasts of Iran, which led to the loss of mass mortality of marine fish in this area. The aim of this study was to use regression trees to investigate the effects of physicochemical parameters and nutrient concentration on algal blooms. During the one-year study period, sampling was done in 6 stations along 2 transects in the coastal waters of Pasabandar and Beris. The trend of changes in pH, salinity, temperature, dissolved oxygen, nitrate concentration, nitrite, phosphate, and silicate with the community of dominant phytoplankton genera was recorded. Overall, 40 phytoplankton genera were identified and more than 95% of the total number of observed cells belonged to 14 genera of phytoplankton. Results showed that increase in the pH, temperature, salinity, phosphate, nitrate and silicate were the effective parameters to bloom of Gonyaulax, Leptocylindrus, Mesodinium, Chaetocerus, Prorocentrum, Rhizosolenia and Nitzschia, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Regression tree”
  • “Algal bloom”
  • “Physicochemical parameters”
  • “Nutrient”