پایش اثرات خشکسالی بر پوشش گیاهی در مناطق کوهستانی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای MODIS(مطالعه موردی: استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

2 استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان،

4 گروه فنی و مهندسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرات خشکسالی بر روی پوشش گیاهی است. برای شناسایی سال‌های خشک و مرطوب توسط SPI از داده‌های اقلیم 9 ایستگاه سینوپتیک استفاده شد. همچنین یک سری داده از همچنین از تصاویر ماهواره MODIS در بازه زمانی طولانی مدت استفاده شد و نقشه‌های NDVI تولید شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین SPI و NDVI همبستگی مستقیم و معناداری (R2 = 0.364) وجود دارد. در طول دوره مورد بررسی، بر اساس داده‌های SPI، سال‌های 2008 و 2016 به‌عنوان سال‌های خشک و مرطوب مشخص شدند. مقادیر SPI در سال مرطوب (2016) در سطح اطمینان 99% به‌طور قابل توجهی بالاتر از مقادیر سال خشک (2008) بود. نتایج نشان می‌دهد که طبقات ارتفاعی در سال‌های خشک نقش مهمی در مقادیر NDVI ندارد ولیکن در سال‌های مرطوب، با افزایش طبقات ارتفاعی مقدار NDVI نیز افزایش می‌یابد. نتایج نشان داد که تصاویر ماهواره MODIS می‌تواند برای پایش خشکسالی در مناطق کوهستانی مورد استفاده قرار گیرد و یافته های حاصل از آن برای اقدامات مدیریتی به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring the effects of drought on vegetation in mountainous areas using MODIS satellite images (Case study: Lorestan province)

نویسندگان [English]

  • Atta Areffian 1
  • Maryam Kiani Sadr 2
  • Saeid Eslamian 3
  • Ali Khoshfetrat 4
1 Ph.D Student, Department of Civil Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Department of Environment, College of Basic Sciences, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
3 Department of Civil Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran. Department of Water Engineering, Collage of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan,
4 Department of Technical & Engineering, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The main aim of the present study was to investigate the effects of drought on vegetation cover. An available climatic data series (2001-2017) was analyzed to detect wet and dry years by SPI. Also, a long data series of MODIS data was analyzed by remote sensing data, and the NDVI maps have been produced. Results of the present study show that there is a direct, significant correlation (R2 = 0.364) between SPI and the NDVI. In addition, during the study period, the years 2008 and 2016 were selected as dry and wet years, respectively, based on SPI values. The values of the NDVI in the wet year (2016) were significantly higher than the values in the dry year (2008) at a 99% confidence level. The results further show that elevation classes in dry conditions do not play an important role on the value of the NDVI; however, in wet years the results were different, and by increasing the range of elevation, the value of the NDVI is also increased. Generally, the results of the present study show that MODIS data in a mountainous area can be a key tool for detecting the effects of intensive droughts on natural vegetation cover.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “NDVI”
  • “SPI”
  • “Remote Sensing”
  • “Rangeland”
  • ” Lorestan Province”