عوامل بازدارنده و پیش برنده مدیریت محیط زیست روستایی (مطالعه موردی روستاهای بخش جوکندان شهرستان تالش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه ریزی شهری و روستایی ‚ دانشگاه محقق اردبیلی ‚ اردبیل ‚ایران

2 2 MSc., Faculty of Social Sciences Department of Geography and Urban and Rural Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Iran

10.22034/jess.2022.343261.1793

چکیده

روستاها به‌عنوان یکی از مکان‌های زیست، به سبب تعامل بالایی که با محیط دارند از نظر مسائل زیست محیطی دارای اهمیت خاصی می‌باشد به همین دلیل پژوهش حاضر به بررسی عوامل بازدارنده و پیش‌برنده مدیریت محیط زیست روستایی پرداخته است. به منظور انجام پژوهش حاضر از 40 پرسشنامه که توسط خبرگان و کارشناسان استفاده شد. جامعه آماری پژوهش نیز روستاهای دهستان جوکندان تالش می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Lisrell استفاده شد. از تکنیک عاملی تأکیدی به عنوان تکنیک تحلیل چند متغیره برای دسته‌بندی و اولویت‌بندی عوامل بازدارنده و پیش‌برنده مدیریت محیط‌زیست روستایی و به‌منظور نشان دادن معناداری هرکدام از پارامترهای مدا از آماره T استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد در بخش رتبه‌بندی بر اساس بار عاملی استاندارد شده، از نظر کارشناسان، عامل مدیریتی ـ سازمانی، عامل اجتماعی ـ فرهنگی، عامل طبیعی ـ اکولوژیکی، عامل کالبدی-زیرساختی و عامل اقتصادی به ترتیب سه عامل مهم بازدارنده مدیریت محیط‌زیست روستایی می‌باشد. از نظر عوامل پیش‌برنده نیز، عامل اقتصادی، عامل طبیعی-اکولوژیک، عامل مدیریتی-سازمانی، عامل اجتماعی-فرهنگی و عامل کالبدی ـ زیرساختی به ترتیب عوامل مهم پیش‌برنده مدیریت محیط زیست روستایی می‌باشد. همچنین براساس معیارهای پژوهش نتایج نشان داد در میان تمام چالش‌های موجود در مسیر مدیریت زیست‌محیطی مانع اصلی که مطرح است، فقر می‌باشد. این عامل علاوه بر این که تأثیر منفی بر دستیابی به توسعه پایدار می‌گذارند به عنوان بحران جدی روستاها را تهدید می‌کنند. فقرای روستایی با بهره برداری بیش از حد از امکانات طبیعی سبب ناپایداری بیشتر آن می‌شوند و این مسئله در گذر زمان منجر به نابودی منابع می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deterrents and promoters of rural environmental management (Case study of villages in Jokandan section of Talesh county

نویسندگان [English]

  • bahram imani 1
  • amaneh aliniya 2
1 Associate Professor , Department Of Geography and Urban and Rural Planning,University Of Mohaghegh Ardabili, Ardabil,Iran
2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آموزشی برنامه‌ریزی شهری و روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
چکیده [English]

Abstract

Introduction
Villages as one of the habitats, due to their proximity to nature, have the greatest impact on the environment and are affected by it and have a high interaction with the environment. Therefore, village management is considered necessary in terms of environmental issues. For this reason, the present study seeks to investigate the deterrents and promoters of rural environmental management (a case study of villages in the Jokandan section of Talesh city).

Methodology
The present research is applied in terms of purpose, which according to the studied components is a descriptive-analytical approach. The technique used to obtain the required data is library and field (questionnaire) and the statistical population of the villages of Jokandan Talesh village and 40 people are charities and experts. Lisrell software was used to analyze the data. Emphasis factor technique was used as a multivariate analysis technique to classify and prioritize the inhibitory and promoting factors of rural environmental management and in order to show the significance of each of the meda parameters, T-statistic was used.
Conclusion
In the ranking section based on standardized factor load, from the experts point of view, managerial-organizational factor, socio-cultural factor, natural-ecological factor, physical-infrastructural factor and economic factor are three important factors hindering the management of rural environment, respectively. In terms of driving factors, physical-infrastructural factor and according to experts, economic factor, natural-ecological factor, managerial-organizational factor, socio-cultural factor and physical-infrastructural factor are the important factors driving rural environmental management, respectively.
Among all the challenges in the field of environmental management, the main obstacle is poverty. This factor, in addition to having a negative impact on achieving sustainable development, threatens the villages as a serious crisis. Rural poor by over-exploitation of natural resources cause more instability and this leads to the destruction of resources over time. Lack of knowledge of managers and experts also weakens the issue of environmental management and causes two serious harms to the rural environment.
Abstract

Introduction
Villages as one of the habitats, due to their proximity to nature, have the greatest impact on the environment and are affected by it and have a high interaction with the environment. Therefore, village management is considered necessary in terms of environmental issues. For this reason, the present study seeks to investigate the deterrents and promoters of rural environmental management (a case study of villages in the Jokandan section of Talesh city).

Methodology
The present research is applied in terms of purpose, which according to the studied components is a descriptive-analytical approach. The technique used to obtain the required data is library and field (questionnaire) and the statistical population of the villages of Jokandan Talesh village and 40 people are charities and experts. Lisrell software was used to analyze the data. Emphasis factor technique was used as a multivariate analysis technique to classify and prioritize the inhibitory and promoting factors of rural environmental management and in order to show the significance of each of the meda parameters, T-statistic was used.
Conclusion
In the ranking section based on standardized factor load, from the experts point of view, managerial-organizational factor, socio-cultural factor, natural-ecological factor, physical-infrastructural factor and economic factor are three important factors hindering the management of rural environment, respectively. In terms of driving factors, physical-infrastructural factor and according to experts, economic factor, natural-ecological factor, managerial-organizational factor, socio-cultural factor and physical-infrastructural factor are the important factors driving rural environmental management, respectively.
Among all the challenges in the field of environmental management, the main obstacle is poverty. This factor, in addition to having a negative impact on achieving sustainable development, threatens the villages as a serious crisis. Rural poor by over-exploitation of natural resources cause more instability and this leads to the destruction of resources over time. Lack of knowledge of managers and experts also weakens the issue of environmental management and causes two serious harms to the rural environment.

Abstract

Introduction
Villages as one of the habitats, due to their proximity to nature, have the greatest impact on the environment and are affected by it and have a high interaction with the environment. Therefore, village management is considered necessary in terms of environmental issues. For this reason, the present study seeks to investigate the deterrents and promoters of rural environmental management (a case study of villages in the Jokandan section of Talesh city).

Methodology
The present research is applied in terms of purpose, which according to the studied components is a descriptive-analytical approach. The technique used to obtain the required data is library and field (questionnaire) and the statistical population of the villages of Jokandan Talesh village and 40 people are charities and experts. Lisrell software was used to analyze the data. Emphasis factor technique was used as a multivariate analysis technique to classify and prioritize the inhibitory and promoting factors of rural environmental management and in order to show the significance of each of the meda parameters, T-statistic was used.
Conclusion
In the ranking section based on standardized factor load, from the experts point of view, managerial-organizational factor, socio-cultural factor, natural-ecological factor, physical-infrastructural factor and economic factor are three important factors hindering the management of rural environment, respectively. In terms of driving factors, physical-infrastructural factor and according to experts, economic factor, natural-ecological factor, managerial-organizational factor, socio-cultural factor and physical-infrastructural factor are the important factors driving rural environmental management, respectively.
Among all the challenges in the field of environmental management, the main obstacle is poverty. This factor, in addition to having a negative impact on achieving sustainable development, threatens the villages as a serious crisis. Rural poor by over-exploitation of natural resources cause more instability and this leads to the destruction of resources over time. Lack of knowledge of managers and experts also weakens the issue of environmental management and causes two serious harms to the rural environment.
Abstract

Introduction
Villages as one of the habitats, due to their proximity to nature, have the greatest impact on the environment and are affected by it and have a high interaction with the environment. Therefore, village management is considered necessary in terms of environmental issues. For this reason, the present study seeks to investigate the deterrents and promoters of rural environmental management (a case study of villages in the Jokandan section of Talesh city).

Methodology
The present research is applied in terms of purpose, which according to the studied components is a descriptive-analytical approach. The technique used to obtain the required data is library and field (questionnaire) and the statistical population of the villages of Jokandan Talesh village and 40 people are charities and experts. Lisrell software was used to analyze the data. Emphasis factor technique was used as a multivariate analysis technique to classify and prioritize the inhibitory and promoting factors of rural environmental management and in order to show the significance of each of the meda parameters, T-statistic was used.
Conclusion
In the ranking section based on standardized factor load, from the experts point of view, managerial-organizational factor, socio-cultural factor, natural-ecological factor, physical-infrastructural factor and economic factor are three important factors hindering the management of rural environment, respectively. In terms of driving factors, physical-infrastructural factor and according to experts, economic factor, natural-ecological factor, managerial-organizational factor, socio-cultural factor and physical-infrastructural factor are the important factors driving rural environmental management, respectively.
Among all the challenges in the field of environmental management, the main obstacle is poverty. This factor, in addition to having a negative impact on achieving sustainable development, threatens the villages as a serious crisis. Rural poor by over-exploitation of natural resources cause more instability and this leads to the destruction of resources over time. Lack of knowledge of managers and experts also weakens the issue of environmental management and causes two serious harms to the rural environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Village
  • management
  • environment
  • Talesh