مکان یابی ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی، اردبیل، ایران

10.22034/jess.2023.377454.1932

چکیده

تحقیق حاضر تلاشی در راستای جانمایی بهینه ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی در سطح شهر اردبیل می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از نرم افزار ARCGIS و با بهره‌گیری از مدل (WLC) در قالب 5 معیار و 27 زیر معیار به جانمایی ایستگاه شارژ خودروهای الکتریکی مبادرت نموده است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در تحقیق حاضر، مکان‌های مناسب و متناسب با اراضی بایر موجود در سطح شهر و اراضی با موقعیت مناسب استقرار ایستگاه شارژ خودروهای الکتریکی همچون محدوده داخل بزرگراه شهدا خاصه کنار خیابان امام خمینی (مابین تقاطع باهنر و میدان جهاد) که به دلیل تراکم کاربری‌ها و زیرساخت‌ها و به‌ویژه قرارگیری هسته مرکزی شهر به‌عنوان شهری تقریباً تک‌هسته‌ای اشاره نمود. همچنین می‌توان در مسیرهای اطراف مرکز شهر (محدوده غربی و شمال غربی شهر و قسمت‌های داخلی و خارجی بزرگراه بسیج در سمت محله‌های شهریار (آرازعلی) و ارس و شهرک کارشناسان) به جهت تمرکززدایی از هسته اصلی شهر جهت احداث ایستگاه بهره گرفت. همچنین با توجه به اینکه شهر اردبیل دارای ماهیتی گردشگر پذیر بوده و از سوی دیگر شهر اردبیل در مسیر حرکت شمال غرب کشور به سمت شمال کشور قرار دارد؛ می‌توان در دروازه‌های ورودی و خروجی مهم شهر با بهره‌گیری از اراضی بایر و نیز در صورت امکان سازگاری و همراه سازی با کاربری‌های سوخت‌گیری (پمپ‌بنزین‌ها)، می‌توان از تعبیه و جانمایی ایستگاه‌های شارژ خودروهای الکتریکی بهره‌مند نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimum location of electric car charging stations (case study: Ardabil city)

نویسندگان [English]

  • Sasan Nikfal Moghanlou 1
  • hasan khavarian 2
1 Department of Geography and Urban and Rural Planning, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 Natural Geography, Faculty of Social Sciences, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Abstract

The current research is an effort towards the optimal location of electric vehicle charging stations in Ardabil city. The current research is practical in nature and descriptive-analytical in terms of method, which has attempted to locate electric vehicle charging stations using ARCGIS software and using the WLC model in the form of 5 criteria and 27 sub-criteria. According to the results obtained in the present research, the suitable places suitable for the existing barren land in the city and the land with a suitable location for the electric vehicle charging station, such as the area inside the Shahada highway, especially next to Imam Khomeini street (between the intersection of Bahonar and Jihad square), which He pointed out the reason for the density of uses and infrastructures and especially the location of the central core of the city as an almost mononuclear city. It is also possible to build a station on the routes around the city center (the western and northwestern areas of the city and the inner and outer parts of Basij highway on the side of Shahryar (Arazali) and Aras neighborhoods and the town of experts) in order to decentralize the main core of the city. Also, considering that the city of Ardabil has a touristic nature, and on the other hand, the city of Ardabil is located in the direction of moving from the northwest of the country to the north of the country; It is possible to benefit from installing electric car charging stations at the important entrance and exit gates of the city by using waste lands and if it is possible to adapt and combine them with refueling uses (gasoline pumps).

Introduction

According to the statistics published by the International Energy Agency in 2010, Iran is the ninth producer of greenhouse gases in the world, and it ranks first in the Middle East in this regard (IEA, 2012). On the other hand, thousands of people in Iran die every year due to air pollution and related diseases. This has caused the increasing attention to the issue of reducing pollutants, especially the use of hybrid and electric vehicles, to be of special and increasing importance. On the other hand, with the annual increase in the cost of fossil fuel supply, the cost of using cars increases. With these definitions, the creation of the necessary infrastructure for the use of electric vehicles is one of the urgent needs of our society these days. One of these infrastructures is the creation of electric vehicle charging stations. The increasing growth of the city and urbanization in the city of Ardabil has also been considered in recent years and there is a need for more attention in the direction of urban organization, especially the uses located in this city. This is because by using or not using the gifts and things needed in the city now, for the future; it can be effective in reducing or increasing adversities and disturbances. Therefore, according to the direction of the development of transportation with the lowest level of pollution, it is necessary to emphasize and pay special attention to the urban infrastructure, especially the uses related to urban transportation. Therefore, the goal of the leading research is to create a favorable and optimal location for electric charging stations in Ardabil city.

Methodology

The present research is practical in nature and descriptive-analytical in terms of method. The data related to the research topic will be prepared by library method and by referring to the database of organizations such as Ardabil Municipality, Ardabil Province Planning and Budget Organization, Ardabil Province Electricity Distribution and Transmission Department and other related organizations. Excel and ARCGIS software were used to categorize and format data. Also, in order to analyze the data from the graphic-based and analytical methods available in the ARCGIS software environment and using multi-criteria decision-making methods (MCDM) and using the model (WLC) suitable points according to the criteria and components The study was determined for the establishment and construction of electric vehicle charging stations in Ardabil city.

Discussion

Reducing environmental pollutants is one of the important and effective factors in achieving sustainable development, and in recent years, important and effective steps have been taken on a global scale to reduce these pollutants. One of the basic steps can be the production and use of electric cars instead of cars with It is a fossil fuel that has a high level of pollution compared to its electric counterpart. In most countries, especially Iran, dependence on fossil fuels prevents environmental development and achieving sustainable development. Therefore, it requires an alternative in the degree of dependency and consumption of fossil fuel. This can be more fruitful when it is in the form of fuel and expenses that people are directly involved in, and on the other hand, it can also reduce the cost for the public. Therefore, electric cars can be considered important in order to achieve sustainable development. For this purpose, the first and most important requirement for the promotion of electric vehicles is to choose an optimal and favorable location for the placement of electric vehicle charging stations. Therefore, this article tried to evaluate the optimal locations for the establishment of electric vehicle charging stations by using ARCGIS software and using the WLC model and the hierarchical weighting method of AHP. Choosing a suitable and optimal location can be an effective step to improve the use and promotion of electric vehicles in Ardabil city. According to the results obtained in the present research, the suitable places suitable for the existing barren lands in the city and the lands with a suitable location for the installation of electric vehicle charging stations, such as the area inside the Shahada highway, especially on the side of Imam Khomeini street, which due to the density of uses and infrastructures and especially the location of the nucleus He pointed out that the center of the city is almost a mononuclear city. It is also possible to build a station on the routes around the city center (northwest and west of the city and the inner and outer parts of the Basij highway on the side of Shahryar (Araz Ali), Aras and Shahrak Shahrek neighborhoods; according to Figure 5) in order to decentralize the main core of the city. . Also, considering that the city of Ardabil has a touristic nature, and on the other hand, the city of Ardabil is located in the direction of moving from the northwest of the country to the north of the country; It is possible to take advantage of waste lands at important entrance and exit gates of the city, and if it is possible to be compatible with refueling (gasoline pumps), it is possible to install and place electric vehicle charging stations.

It should be noted that the method used in the present study is not the only method and can be used in other studies using other decision-making models such as TOPSIS, VIKOR, PROMETHEE, etc. Also, this study can be used as a new step towards the construction of electric car charging stations in other cities, especially big cities such as Tehran, Tabriz, Isfahan, Mashhad, etc., in order to solve the problems of transportation and also create a plan and plan for the establishment of charging stations in the future. Providing data to prevent the imposition of additional costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • &ldquo؛ Optimal location"؛ Electric car charging stations"؛ Multi-criteria decision-making - MCDM"؛
  • "؛ Ardebil city"