پهنه‌بندی کیفی آب رودخانه کارون بر مبنای شاخص کیفی NSFWQI و بهره‌گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا - دانشکده علوم انسانی- دانشگاه جیرفت

10.22034/jess.2023.371266.1915

چکیده

با توجه به اینکه منابع تأمین آب بسیاری از شهرها آب‌های سطحی ازجمله رودخانه‌ها می‌باشند، آلوده شدن این‌گونه آب‌ها به‌وسیله مواد شیمیایی سمی ممکن است کیفیت آب را نامطلوب سازد و نتوان به‌عنوان منبع تأمین آب استفاده نمود یا تصفیه آن بسیار پرهزینه خواهد بود. در این مطالعه کیفیت آب رودخانه کارون به‌عنوان یکی از مهم‌‌ترین رودخانه‌های کشور با استفاده از پارامترهای فیزیکوشیمیایی و شاخص‌کیفی تحلیل و بررسی گردید. هدف از این مطالعه پهنه‌بندی پارامترهای کیفیت رودخانه کارون در حیطه کلان‌شهر اهواز و ارائه‌ی نقشه‌های توزیع مکانی و زمانی پارامترهای کیفیت آب است. ارزیابی کیفیت رودخانه در شش ایستگاه عرب اسد، ولی‌آباد، بام دژ، ملاثانی، اهواز و فارسیات با استفاده از تکنیک‌های سنجش‌ازدور در محیط ARC GIS در مقیاس سالانه استفاده شد. پارامترهای فیزیکوشیمایی شامل TDS-SO4-SAR-PH-Na-Mg-K-HCO3-EC-CL-Ca در سال‌های 1392، 1393 و 1394 می‌باشند. همچنین شاخص‌ کیفیت آب رودخانه کارون NSFWQI با استفاده از پارامترهای DOFC-PH-BOD-Temperature- Phosphate-Nitrate-Turbidity-TDS محاسبه و در محیط ARC GIS پهنه‌بندی گردید. نتایج پهنه‌بندی پارامترهای فیزیکوشیمیایی نشان داد که آب رودخانه کارون از سال 1392 تا 1394 قلیایی‌تر شده است. میزان هدایت الکتریکی (EC)، کل مواد جامد محلول در آب (TDS)، سولفوریک اسید (SO4)، نسبت جذب سدیم (S.A.R) در سال 93 نسبت به سال 92 افزایش‌یافته و در سال 94 روند افزایشی پیداکرده‌اند. همچنین میزان درصد عناصر سدیم، پتاسیم، کلر، بی‌کربنات و کلسیم نیز در سال 93 افزایش و در سال 94 نسبت به سال 92 کاهش‌یافته‌اند. این تغییرات در نزدیکی ایستگاه ملاثانی و اهواز که ناحیه شهری می‌باشند آشکارتر است. نتایج پهنه‌بندی شاخص NSFWQI از سال‌های 92 تا 94 نزولی است و در رده بد قرار می‌گیرند. هرچند کیفیت آب رودخانه در سال 93 اندکی نسبت به سال 92 بهتر شده ولی دوباره در سال 94 روند نزولی پیداکرده است. بر اساس پهنه‌بندی‌ها بدترین وضعیت کیفیت آب در حد واسط ایستگاه‌های ملاثانی تا انتهای بازه رودخانه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water quality areas of the Karun River based on NSFWQI quality index and Using geographic information system

نویسندگان [English]

  • keramat nezhadafzali
  • fatemeh bayatani
Department of Geography - Faculty of Humanities - Jiroft University
چکیده [English]

In this study, the water quality of the Karun River as one of the most important rivers in the country due to the presence of large pollutants in the province of Khuzestan, as well as passing through large industrial cities such as Ahwaz, using physicochemical parameters and water quality indicators as well as remote sensing techniques and reviewed. The quality of the river was evaluated in six stations of Arab Assad, Valiabad, Bamdge, Mollasani, Ahvaz and Fars province using the remote sensing techniques in the ARC GIS environment at annual scale to study the water quality of the river. In this study, the physicochemical parameters include TDS-SO4-SAR-PH-Na-Mg-K-HCO3-EC-CL-Ca in 2013, 1393 and 1394. Also, Karoon River Water Quality Indicators (NSFWQI and WQI) were calculated using the DOFC-PH-BOD-Temperature-Phosphate-Nitrate-Turbidity-TDS parameters at the stations and analyzed in the ARC GIS In this study, the water quality of the Karun River as one of the most important rivers in the country due to the presence of large pollutants in the province of Khuzestan, as well as passing through large industrial cities such as Ahwaz, using physicochemical parameters and water quality indicators as well as remote sensing techniques and reviewed. The quality of the river was evaluated in six stations of Arab Assad, Valiabad, Bamdge, Mollasani, Ahvaz and Fars province using the remote sensing techniques in the ARC GIS environment at annual scale to study the water quality of the river. In this study, the physicochemical parameters include TDS-SO4-SAR-PH-Na-Mg-K-HCO3-EC-CL-Ca in 2013, 1393 and 1394. Also, Karoon River Water Quality Indicators (NSFWQI and WQI) were calculated using the DOFC-PH-BOD-Temperature-Phosphate-Nitrate-Turbidity-TDS parameters at the stations and analyzed in the ARC GIS environment. The results of zoning of physicochemical parameters showed that the waters of the Karun River have become more alkaline from 1392 to 1394. The amount of electrical conductivity (EC), total soluble solids (TDS), sulfuric acid (SO4), sodium permeation ratio (S.A.R) increased in 1993, compared to 92 years ago, and have been growing in 94 years. The percentage of sodium, potassium, chlenvironment. The results of zoning of physicochemical parameters showed that the waters of the Karun River have become more alkaline from 1392 to 1394. The amount of electrical conductivity (EC), total soluble solids (TDS), sulfuric acid (SO4), sodium permeation ratio (S.A.R) increased in 1993, compared to 92 years ago, and have been growing in 94 years. The percentage of sodium, potassium, chlorine, bicarbonate and calcium also increased in 1993 and decreased to 94 in 94 years. These changes are more apparent near the Mollaani and Ahwaz stations, which are urban areas. The zoning results of the NSFWQI and WQI index are down from 92 to 94, and are getting worse and ranked bad. Although the water quality in the year 93 was slightly better than in the year of 92, it returned to decline in 94 years. Based on the zonations of the worst condition of water quality, they are also intermediate between the stations of Mollasani to the end of the river boundary. In this study, the importance of remote sensing studies, in particular, interpolation techniques in the ARC GIS environment, was identified due to reduced cost of studies in water quality assessment.In this study, the water quality of the Karun River as one of the most important rivers in the country due to the presence of large pollutants in the province of Khuzestan, as well as passing through large industrial cities such as Ahwaz, using physicochemical parameters and water quality indicators as well as remote sensing techniques and reviewed. The quality of the river was evaluated in six stations of Arab Assad, Valiabad, Bamdge, Mollasani, Ahvaz and Fars province using the remote sensing techniques in the ARC GIS environment at annual scale to study the water quality of the river. In this study, the physicochemical parameters include TDS-SO4-SAR-PH-Na-Mg-K-HCO3-EC-CL-Ca in 2013, 1393 and 1394. Also, Karoon River Water Quality Indicators (NSFWQI and WQI) were calculated using the DOFC-PH-BOD-Temperature-Phosphate-Nitrate-Turbidity-TDS parameters at the stations and analyzed in the ARC GIS environment. The results of zoning of physicochemical parameters showed that the waters of the Karun River have become more alkaline from 1392 to 1394. The amount of electrical conductivity (EC), total soluble solids (TDS), sulfuric acid (SO4), sodium permeation ratio (S.A.R) increased in 1993, compared to 92 years ago, and have been growing in 94 years. The percentage of sodium, potassium, chlIn this study, the water quality of the Karun River as one of the most important rivers in the country due to the presence of large pollutants in the province of Khuzestan, as well as passing through large industrial cities such as Ahwaz, using physicochemical parameters and water quality indicators as well as remote sensing techniques and reviewed. The quality of the river was evaluated in six stations of Arab Assad, Valiabad, Bamdge, Mollasani, Ahvaz and Fars province using the remote sensing techniques in the ARC GIS environment at annual scale to study the water quality of the river. In this study, the physicochemical parameters include TDS-SO4-SAR-PH-Na-Mg-K-HCO3-EC-CL-Ca in 2013, 1393 and 1394. Also, Karoon River Water Quality Indicators (NSFWQI and WQI) were calculated using the DOFC-PH-BOD-Temperature-Phosphate-Nitrate-Turbidity-TDS parameters at the stations and analyzed in the ARC GIS environment. The results of zoning of physicochemical parameters showed that the waters of the Karun River have become more alkaline from 1392 to 1394. The amount of electrical conductivity (EC), total soluble solids (TDS), sulfuric acid (SO4), sodium permeation ratio (S.A.R) increased in 1993, compared to 92 years ago, and have been growing in 94 years. The percentage of sodium, potassium, In this study, the water quality of the Karun River as one of the most important rivers in the country due to the presence of large pollutants in the province of Khuzestan, as well as passing through large industrial cities such as Ahwaz, using physicochemical parameters and water quality indicators as well as remote sensing techniques and reviewed. The quality of the river was evaluated in six stations of Arab Assad, Valiabad, Bamdge, Mollasani, Ahvaz and Fars province using the remote sensing techniques in the ARC GIS environment at annual scale to study the water quality of the river. In this study, the physicochemical parameters include TDS-SO4-SAR-PH-Na-Mg-K-HCO3-EC-CL-Ca in 2013, 1393 and 1394. Also, Karoon River Water Quality Indicators (NSFWQI and WQI) were calculated using the DOFC-PH-BOD-Temperature-Phosphate-Nitrate-Turbidity-TDS parameters at the stations and analyzed in the ARC GIS environment. The results of zoning of physicochemical parameters showed that the waters of the Karun River have become more alkaline from 1392 to 1394. The amount of electrical conductivity (EC), total soluble solids (TDS), sulfuric acid (SO4), sodium permeation ratio (S.A.R) increased in 1993, compared to 92 years ago, and have been growing in 94 years. The percentage of sodium, potassium, chl

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Water quality"
  • " Physicochemical parameters " NSFWQI index
  • "
  • Karun River"