ارزیابی سلامت بوم‌سازگان جنگل با استفاده از سنجش از دور و روش پایش سلامت جنگل در مقیاس حوضه آبخیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم مهندسی جنگل، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

10.22034/jess.2023.402305.2057

چکیده

یک بوم سازگان سالم برای ارائه طیف وسیعی از خدمات محیط‌زیستی، اجتماعی و اقتصادی ضروری است. برای ارزیابی سلامت جنگل، لازم است شرایط بوم سازگان با استفاده از شاخص‌های مختلف اندازه‌گیری شود. در این تحقیق از شش شاخص NDVI، EVI، SAVI، NDWI، ARI1 و CRI1 برای استخراج نقشه وضعیت سلامت جنگل‌های حوزه آبخیز شنرود سیاهکل با استفاده از تصویر Landsat 8 OLI مربوط به سال 1400 و ابزار سلامت جنگل ENVI استفاده شد. برای اعتبارسنجی داده‌های نتیجه تشخیص سطح سلامت جنگل‌ها، ارزیابی میدانی سطح سلامت جنگل با استفاده از 40 قطعه نمونه و روش FHM انجام شد. با توجه به تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، شاخص NDVI با مقدار R2 برابر با 77/0 بیشترین تأثیر را بر سطح سلامت جنگل در منطقه مطالعه دارد. نتایج تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که اکثر جنگل‌های منطقه مورد مطالعه از سلامت متوسط برخوردار بودند. 4/19 درصد از مناطق جنگلی به عنوان «سالم»، 8/56 درصد به عنوان «متوسط سالم» و 8/23 درصد به عنوان «ناسالم» طبقه‌بندی شدند. علاوه بر این، تیپ‌های جنگل‌ مختلف دارای درصدهای متفاوتی از جنگل‌های سالم هستند. جنگلکاری‌ها به‌ویژه جنگلکاری پهن‌برگ دارای بیشترین مساحت جنگلی در شرایط ناسالم (ضعیف و بسیار ضعیف) است (تقریبا 33 درصد). در مقابل جنگل‌های طبیعی شامل جنگل پهن‌برگ آمیخته و جنگل راش دارای بیشترین مساحت جنگلی در شرایط سالم (بسیار خوب و خوب) است (تقریبا 21 درصد). به‌طور کلی، وضعیت فعلی بوم‌سازگان‌ در منطقه مورد مطالعه عمدتاً در سلامت متوسط است که نتیجه جنگل‌زدائی بلندمدت، فرسایش خاک و بهره‌برداری نامناسب انسان است. تشخیص سلامت مبتنی بر سنجش از دور در این منطقه با نتایج بررسی میدانی مطابقت داشت. این فرآیند می‌تواند در تهیه نقشه دقیق وضعیت سلامت جنگل‌های کشور بسیار مفید باشد. پیشنهاد می‌شود تغییرات مکانی و زمانی سلامت جنگل در حوزه آبخیز تحت تغییرات اقلیمی آینده مورد مطالعه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Forest Ecosystem Health by Remote Sensing and Forest Health Monitoring (FHM) Method at the Watershed Scale

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Jahdi 1
  • Zeinab Hazbavi 2
1 Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili
2 Assistant Professor, Department of Range and Watershed Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Introduction
Ecosystem health is a concept that is often used to evaluate ecosystems (Lu et al., 2015). A healthy ecosystem can be considered as resilient against disturbance. On the other hand, degradation occurs when different states of ecosystems related to energy flow, nutrient cycling, and hydrological regimes are negatively affected. Especially for forest areas, it is necessary to protect the structure and function of ecosystems and actively restore destroyed ecosystems to ensure their integrity and maintain their health. As a result, a wide range of forest ecosystem health indicators has been developed with an emphasis on the use of quantitative and qualitative indicators (Chen et al., 2016; Fei et al., 2013). Assessing the health of ecosystems based on these indicators is a prerequisite for ecological restoration and sustainable development.
Forest management requires information about the state of the forest with a focus on forest health. Because healthy forests are able to perform well compared to unhealthy forests. Forest health monitoring is especially important in creating sustainable forest management and also the integrated watershed management. However, today, the protection and monitoring of forests concerning forest health still do not exist and are limited to small scale studies. Therefore, this study assesses the health conditions of forest ecosystems at the watershed level in the north of Iran. In this research, by using remote sensing data and preparation of vegetation indices along with field data obtained from forest health monitoring in the Siahkol Shenrud watershed, the analysis of these indices and their grading at the forest health level is discussed. The protection and monitoring of forest conditions requires an extensive investigation of different forest types that are located inside a watershed. Therefore, in this study, a method suitable to the conditions of the forests of northern Iran is presented, which is necessary for detecting forest health levels based on the different types in a watershed. This study is conducted to provide useful knowledge in the field of creating a sustainable management strategy in the forests of northern Iran, which is based on watershed management.
Methodology

Study area
This research was carried out in the Siahkol Shenrod watershed located in Gilan province with a total area of 190 km2 (Figure 1). This basin is located in a plain where a small river named Shamrod passes through the middle and its height increases from north to south. This region has a mild and humid climate, which is also influenced by the cooler climate of the hills. The average annual temperature is 18°C. The average rainfall varies between 800 mm (southern part) and 1200 mm (northern part) per year.
Research Method
This research is a combination of remote sensing survey and analysis methods and a geographic information system (GIS) to describe the health status of forest ecosystems in the Siahkol Shenrod watershed. Land use classification was done using the Landsat 8 OLI satellite image of 2021. Supervised classification method and maximum likelihood algorithm were used to prepare land use maps. In order to evaluate the accuracy of the classification, Google-Earth images were used by selecting 30 educational samples. For accuracy assessment, the high value of the Kappa coefficient (0.92) was obtained.
• Vegetation indices calculation
After pre-processing, the Landsat 8 image was used to calculate vegetation indices according to Table 1.

Reference Equation Vegetation Index
Frampton, Dash, Watmough & Milton (2013) NDVI
Huete et al. (2002)
EVI
Bannari et al. (1995)
L=0.5 SAVI
Gao, 1996 NDWI
Gitelson et al. (2001) ARI1
Gitelson et al. (2002) CRI1

• Forest health index extraction
The six calculated vegetation indices (Table 1) were combined and classified for the input of forest health index (FHI) in ENVI software. In this classification, ten classes were defined for all six indices, and then in calculating the FHI index, it was reduced to five classes by combining both related classes. The FHI index (Gupta and Pandey, 2021) is available in the ENVI forest health toolbox, as follows:

• Field data collection
To validate the forest health levels in different forest types of the watershed obtained from remote sensing data, it is necessary to conduct a field survey. Field survey data were obtained from the study area in September and October 2021. A stratified sampling method was used before the field survey in the GIS environment. Based on this method, 40 square-shaped samples (30 m * 30 m) were built. Observational activities were conducted using the Forest Health Monitoring (FHM) method (USDA Forest Service, 2020). The area with less than 10% damage was classified as a very healthy forest, and the forest damage between 10 and 25% was classified as a healthy forest. 25-50% damage was classified as medium health forest, 50-75% as poor forest health, and 75-100% damage was classified as very poor forest health.

Results
• Vegetation indicators
Six vegetation indices extracted for forests in the study area are presented in Figure 3. Based on the results, 95% of the forests in the study area showed an NDVI index of more than 0.5, which indicates healthy vegetation. Also, healthy vegetation with high chlorophyll content was shown in 91% of the studied area with an EVI index between 0.2-0.8. In this research, according to the multiple linear regression analysis of the effect of vegetation indices used in calculating forest health, the NDVI index with an R2 value of 0.77 has the greatest effect on the level of forest health in the watershed, which is the greenness level. It also shows the density level of forest stands. Similar results of the influence of vegetation indices have been presented by Tuominen et al. (2009). Furthermore, the higher effectiveness of NDVI in this study is similar to the findings of Barkey and Nursaputra (2017) and Oliech (2019) in assessing forest health. After NDVI, R2 values for EVI, SAVI, and AR1 indices were 0.75, 0.73, and 0.72, respectively, and for NDWI and CRI1 indices were 0.63.
• Forest health index
The relationship of six vegetation indices calculated from the Landsat 8 image was used to determine the level of forest health in the Shenrod watershed. Forest health was divided into five categories: 1) very good (very healthy); 2) good (healthy); 3) moderate (under stress); 4) poor (unhealthy); 5) very poor (dead). Based on the results, the overall accuracy was 86%. Also, the kappa value of 0.81 was obtained. Figure 4 presents the health status of forest stands in the Shenrod watershed.
Based on Figure 4, the distribution of forest health classes in the study area is not uniform. The central areas of the watershed have higher levels of forest health, while the southern areas of the watershed have lower levels of forest health. This can be due to the history of heavy wood harvesting, selective cutting, and as a result, the widespread opening of forest stands (Jahdi and Arabi, 2023), in the form of forestry plans implemented in the southern areas of the watershed during the last two decades. Wildfires in this area also affect the structure and composition of the vegetation and are a great threat to the long-term productivity and overall health of the forest. In general, 56.8% of the forest area is in the medium health category. Healthy and unhealthy forests with levels almost close to each other make up 41.7% of the total forest area. 1.5% of the forest area is also in the very poor health category (Figure 4).
The information on the forest health levels in the forest types of the watershed is presented in Table 3. Plantation, especially broadleaf plantations, has the largest forest area in unhealthy conditions (approximately 33%). In contrast, natural forests, including mixed broadleaf forest and beech forest, have the largest forest area in healthy conditions (approximately 21%). On average, almost 60% of all existing forest types in the study area are in the medium health category.
In general, many parameters affect the health conditions of forest types in the watershed, so it is important to identify the factors that caused the forest health levels in the survey with more observational activities.

Conclusion
In this study, the quantitative index of forest health was evaluated using broadband spectral indices and stress-related pigments before tree fall using remote sensing data. Using forest health analysis, the quantitative health conditions of the forest were described in 2021 with a forest area of 122.2 km2. Of this amount, there are healthy forests with an area of 23.8 km2 and unhealthy forest conditions with an area of 29 km2. The maximum area of the watershed, i.e. 69.4 km2, is also in medium health conditions. The health status of forest ecosystems is mostly average health, which is the result of forest destruction, soil erosion, and human overexploitation. Forest conservation programs can effectively control forest degradation and improve the health of local ecosystems. Forest health detection based on remote sensing in the study area was consistent with the field survey results. This study guided the systematic approach and provided remote sensing techniques for forest health monitoring programs and sustainable forest management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Field survey
  • Forest types
  • Healthy forests
  • Landsat 8 OLI
  • Shenroud watershed