قانون مدیریت پسماندها و بررسی چالش و تنگناهای اجرایی آن به عنوان نمونه ای از خط مشی عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران

2 استادیار ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه خوارزمی

چکیده

مدیریت پسماند به عنوان یکی از مهمترین مباحث در دنیای مدرن، توجهات بسیاری را به خود جلب نموده و جایگاه پر اهمیتی از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سلامت به خود اختصاص داده است. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ« پسماند» در مورخ 20/02/1383 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک آﻟﻮدﮔﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ دوﻓﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری رﺳﯿﺪ. در این مقاله سعی بر این بوده ضمن مروری بر قانون مدیریت پسماند ایران و مطالعه تطبیقی این قانون در برخی کشورها به بیان برخی چالش های اجرایی این قانون به صورت اجمالی بپردازیم.ﻓﺮض اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ  ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه و اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﮑﯿﻪ ﺻﺮف ﺑﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ، زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻫﻤﻪاﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮐﻨﺎر « ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ » ﻣﻄﻠﻮب، دﻗﯿﻖ و واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ احساس می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

waste management and the challenges of its implementation as public policy

نویسندگان [English]

  • soudeh ghanbarihamedani 1
  • Akbar Hasanpoor 2
1 islamic azad university of qazvin, iran
2 Faculty of Management , University of kharazmi, Tehran, Iran
چکیده [English]

The waste management as one of the most important issues in the modern world, has attracted a lot of attention and allocated the important position in terms of social, economic and health. Solid waste management as a turning point in attention of Iran’s legal system to “waste” problem was approved as a comprehensive law in the field of confront against harmful effects of pollution and problems of waste in order to optimize their management with a two-starred priority by the legislative bodies on May, 09, 2004. In this article, we have tried to study the law of waste management in Iran and the comparative study of the law in some countries and also briefly explained some of executive challenges of implementing the law. The underlying assumption of this article is that the reliance on legal instruments was not sufficient to fight against the problem and the necessity to use and coordinate other policies, fields and illegal instruments and aggregation of all community facilities beside "legislative policy" is also felt as accurate and realistic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste Management
  • Barriers
  • Public Policy