مطالعه تاثیر تیمارهای مختلف باکتری های محرک رشد در کاهش اثرات آلودگی آرسنیک بر خصوصیات بیوشیمیایی و مقدار جذب عناصر غذایی کلزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه زنجان

چکیده

آرسنیک یکی از سمی‌ترین آلاینده‌های موجود در خاک و آب‌های زیرزمینی است که سلامتی انسان و سایر موجودات زنده را به خطر می اندازد. در این تحقیق میزان تاثیر استفاده از باکتریهای محرک رشد گیاه بر کاهش سمیت ناشی از آرسنیک روی ویژگی های بیوشیمیایی و جذب عناصر غذایی گیاه کلزا بررسی شد. بدین‌منظور، نمونه خاک با بافت متوسط از خاک‌های اطراف اردبیل انتخاب و پس از تعیین خصوصیات فیزیکوشیمایی آن، آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی انجام شد. سطوح مختلف آرسنیک به خاک تزریق شده و بعد از طی 2 ماه ، مایه زنی باکتری های محرک رشد گیاه و کشت کلزا انجام گرفت. نتایج با استفاده از نرم افزار MSTATC مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش سطح آلودگی آرسنیک، مقادیر کلروفیل کل روند کاهشی به خود می‌گیرند. به طوریکه در بالاترین غلظت آرسنیک، کمترین مقدار آن در گیاه به میزان 9/8 میلی گرم بر گرم برگ مشاهده شد. همچنین براساس نتایج، بیشترین مقادیر منیزیم در تیمار با باکتری سودوموناس پوتیدا و سطح آرسنیک شاهد (بدون آلودگی) و کمترین مقادیر منیزیم در تیمار با باکتری آزوسپریلوم و سطح پنجم آرسنیک (30 میلی‌گرم برکیلوگرم) مشاهده شد. در مجموع استفاده از باکتری های محرک رشد گیاه باعث بهبود خصوصیات بیوشیمیایی گیاه و افزایش جذب عناصر غذایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stusy the Effect of Various Growth Promoting Bacteria on Alleviation of Arsenic Contamination and Biochemical Traits and Nutrients Uptake by Canola

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Parisa Khosravi 1
  • Ali Ashraf Soltani Tularud 2
  • Esmaeil Goli Kalanpa 2
  • Mohammad Babaakbari 3
1 MSc. Graduated in soil Science, University of Mohaghegh Ardebili , Ardebil, Iran
2 Associate Prof. Department of Soil Science, University of Mohaghegh Ardebili, Ardebil, Iran
3 4Assistant Prof. Department of Soil Science, Zanjan University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Arsenic is one of the most toxic pollutants in soil and groundwater which threaten human and other organsms health. In the present study, the effect of growth promoting bacteria on reducing toxicity from arsenic on biochemical traits and nutrients uptake via canola plant were evaluated. For this purpose, soil samples with medium texture selected from Ardebil and after determination of its physiochemical traits, a pot experiment was conducted as facterial based on ompletely randomized design. Various arsenic levels applied in soil and after two months, soil samples were inoculated with PGPR and canola was cultivated. Results were analyzed by MSTAT-C softaware. Results showed that increasing arsenic level resulted to decreasing trend in total chlorophyll content, so that in the highest arsenic concentration, lowest total chlorophyll content observed by 8.9 mg/g leaf. Alos, according to the results, highest magnesium content obtained in pseudomonas putida inoculation and control (without arsenic) and the lowest amount was for azosprillium and 30mg/kg arsenic level. Totally, use of plang growth promoting bacteria caused improvement in plant biochemical traits and increasing nutrients uptake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoremediation
  • Bacteria
  • Uptake
  • nutrients
  • Chlorophyll