بررسی اثرات طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی بر کیفیت زندگی ساکنین نواحی روستایی شهرستان ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج ارتباطات و توسعه روستایی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه زنجان

2 دانشکده کشاورزی ، دانشگاه زنجان ، گروه ترویج و ارتباطات و توسعه روستایی

چکیده

مسکن و شرایط آن عامل مهم و محوری در کیفیت زندگی و تمایز بین افراد، گروه‌ها و نواحی قلمداد می‌شود، مبحث مسکن روستایی به طور خاص از جمله مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. در همین راستا، یکی از این برنامه‌ها ارائه تسهیلات در جهت مقاوم‌سازی و ارتقای کیفی مساکن روستایی در قالب طرح بهسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر این است که طرح بهسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی تا چه میزان توانسته است در بهبود کیفیت زندگی روستاییان نقش داشته باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و میدانی، همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزارهای spss20,Amose استفاده گردید، جامعه آماری تحقیق حاضر 71353 خانوار روستایی شهرستان ارومیه می‌باشد، جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه‌ها 265 خانوار محاسبه گردید، نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می‌دهد که میان اجرای طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی با کیفیت زندگی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد به طوری که اجرای این طرح 56 درصد از تغییرات متغیر وابسته کیفیت زندگی میان روستاییان شهرستان ارومیه را تبیین می‌کند و از لحاظ سطح بندی اثرات طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی 9/64 درصد پاسخگویان اثرات طرح را متوسط ارزیابی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effects of Improvement and Rural Housing Rehabilitation Plan on the Quality of Life of Residents of Urmia Rural Areas

نویسندگان [English]

  • amir ahmadi 1
  • golamreza mojarradi 2
  • mohammad badsar 2
1 university of zanjan
2 zanjanuniversity
چکیده [English]

Housing as one of the man-made phenomena has the characteristics that has a great effect on the functions and satisfaction of its users. Therefore, characteristics such as optimal shape, strength, security, safety, availability of residents to facilities, and the provision of the equipment and infrastructure needed for housing are effective in housing quality (Sajadi Khedari et al., 1394). Housing and its conditions are an important factor in the quality of life and the distinction between individuals, groups and regions (Shakouri and Asgari, 2012); in other words, housing is the basis for the development of the socio-economic development of its inhabitants and its quality with development Tangible and their needs are related (Motie Langroudi and Bakhtiali, 2011). Today, among the basic problems of rural dwellings in the country, their low quality is considered as a method of construction and use of good construction materials (Shahbazi, 2010). Due to the availability of home-grown raw materials, often supplied from local sources, villagers are building housing, which ultimately does not meet the housing standards, hence paying serious attention to the quality and quantity of housing Rural villages are necessary in rural development programs, because proper and standard housing is one of the rural development indicators (Lotfi et al., 2010).

کلیدواژه‌ها [English]

  • retrofitting plan for rural housing
  • Quality of Life
  • rural housing
  • the city of Urmia