مقایسه ی مدلهای AERMOD و CALPUFF در مدلسازی انتشار آلودگی جوی CO (مطالعه ی موردی: کارخانه ی فولاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فناوری هتی محیط زیست، پژوهشکده ی علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه فن آوری های محیط زیست، پژوهشکده ی علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

3 گروه محیط زیست، دانشکده ی مناابع طبیعی و کویر شناسی،دانشگاه یزد

چکیده

امروزه آلودگی هوا در استان­های بزرگ که به علت رشد صنایع به وجود آمده است به­عنوان یکی از چالش‌های عمده درآمده است، با توجه به اینکه یکی از مهم­ترین کانون­های انتشار نقطه­ای آلودگی در استان اصفهان مجتمع فولاد می­باشد. لذا در این تحقیق با توجه به اهمیت و نقش مجتمع فولاد مبارکه به‌عنوان بزرگ‌ترین مجتمع فولاد در کشور، ابتدا میزان انتشار آلاینده­ی CO از دودکش‌ها و فلرها تعیین و سپس نحوه پراکنش آن‌ها در منطقه شناسایی‌شده است. در این تحقیق از مدل AERMOD و CALPUFF به‌عنوان ابزاری برای تجزیه‌وتحلیل انتشار CO خروجی از دودکش‌ها و فلرهای مجتمع فولاد مبارکه واقع در منطقه مبارکه­ی استان اصفهان استفاده‌شده­ است. در این مقاله ابتدا میزان انتشار CO خروجی از دودکش‌های مجتمع فولاد، به‌وسیله اندازه‌گیری میدانی در چهارفصل سال ۲۰۱۶ تعیین گردید. سپس نحوه پراکنش این آلاینده‌ها با استفاده از مدل پراکنشی AERMOD و CALPUFF در منطقه‌ای به مساحت ۵۰×۵۰ کیلومترمربعی در هریک از دو جهت x و y در دوره آماری یک‌ساله ۲۰۱۶ برای متوسط‌های زمانی ۱، ۳، ۸ و۲۴ ساعته بررسی گردید و مقادیر حاصل از اجرای مدل با نتایج اندازه­گیری­های میدانی در ۹ ایستگاه دریافت‌کننده به‌عنوان پذیرنده‌های مجزا در مدل مقایسه گردید. درمجموع با توجه به ارزیابی پیش‌بینی‌های صورت گرفته، در مقایسه‌های مختلف و مطالعات آماری در این تحقیق، عملکرد کلی مدل AERMOD در این محدوده مطالعاتی برتر از مدل CALPUFF بود. ولی به‌طورکلی می‌توان عملکرد هر دو مدل را در پیش‌بینی غلظت آلاینده‌ها در منطقه موردنظر قابل‌قبول دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of AERMOD and CALPUFF models in atmospheric pollutant diffusion modeling (Case Study: Steel Factory)

نویسندگان [English]

  • maral rashidifard 1
  • yusef rashidi 2
  • majid amiri 3
1 Environmental Technology Department, Shaheed Beheshti University Environmental Sciences Research Center
2 Environmental Technology Department, Shaheed Beheshti University Environmental Sciences Research Center
3 Department of Environment, Faculty of Natural and Cynical Sciences, Yazd University
چکیده [English]

How pollutants enter, as well as the speed of releasing pollutants into the atmosphere, affect air pollution. Pollutants may be freed freely, periodically or periodically, either from a source or from several sources or from point and point sources. Also, the dispersion of pollutants depends on how they enter the atmosphere. Lack of information on the distribution of pollutants makes it difficult to determine the impact of their dissemination outside the boundaries of the site and in surrounding residential areas (Shin et al, 2005).  Mobarakeh Steel Complex in Iran, due to the production of large amounts Pm10 and Co, the focus of many environmental scientists has attracted. In the presence of amounts of sulfur dioxide gas in the atmosphere, fine particles in the air react with PM10 and become toxic and dangerous substances, which is one of the main causes of urban air quality problems in Mobarakei province of Isfahan. The CALPUFF model is approved by USEPA as an appropriate model for modeling non-uniform and complex currents, including those with complicated earth conditions, as well as in locations where flow and recurrence flow are important. The modeling system consists of three main parts: CALMET, CALPUFF and CALPOST. CALMET is a meteorological meteorological model that calculates meteorological meteorological data from meteorological meteorological models and calculates values for smaller scales using more accurate network layout data using land-use and land-use data. CALPUFF: In fact, a uniform model Lagrangian fluid motion -Gvsy the following procedures for networking time changes, weather conditions in three dimensions, the effects of terrain, wet and dry sessions, interaction plume of smoke and Terrain, broadcast and distribution on the marine environment, Currents are at the bottom of the buildings. CALPOST: Use this section to preprocess output and process simulation files(USEPA(A), 2004).  AERMOD is a Gaussian plume model for steady state and for near-site objects based on the structure and implications of planetary boundary layer turbulence. In addition to the AERMOD's primary processor, it is a meteorological pre-processor called AERMET and a ground-based pre-processor, and air pollution is one of the challenges facing the industrial area (USEPA (B), 2004). In this research, the performance estimation of the models has been done in two ways: First, by comparing the observational data of the output models, at the receiver points determined for the models (based on the UTM coordinates), the accuracy of the modeling is obtained at each point in the time periods considered. In the second step, The performance of models is compared with each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CO
  • AERMOD model
  • CALPUFF model
  • Steel Complex