بررسی نحوه مدیریت پسماندها در مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس بهداشت محیط

چکیده

این مطالعه توصیفی مقطعی و کاربردی طی سال‌های 97-96 در مراکز بهداشتی ‌درمانی جنوب تهران انجام شد. در این مطالعه با بررسی 90 چک ‌لیست نحوه مدیریت پسماند در مراکز بهداشتی ‌درمانی جنوب شهر تهران تعیین شد. در مراکز مورد مطالعه بطور متوسط روزانه 25/3 کیلوگرم پسماند تولید می‌شود که حدود 51% آن پسماندهای عادی، 28% پسماندهای عفونی و 19% پسماند نوک تیز و برنده است. تنها در 3/13درصد از کل موارد بررسی شده نحوه تفکیک پسماندهای عفونی و عادی از یکدیگر به شکل صحیح و کامل و طبق دستورالعمل و استانداردها است. آموزش اولیه به کارکنان مرتبط با پسماند فقط در 28% موارد و برگزاری آموزش‌های دوره‌ای فقط در 8% موارد اجرا شده است.ضعف در تفکیک پسماندها و عدم جلوگیری از اختلاط پسماند عادی و عفونی به افزایش میزان ثبت شده تولید پسماند عفونی منجر شده است . نتایج مطالعه نشان دهنده ضعف مدیریتی و نظارتی در مراحل تفکیک، ذخیره‌سازی موقت و حمل و نقل پسماندها است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Waste Management in Health Centers South of Tehran

نویسندگان [English]

  • Elham kousha
  • Behnam Sepehrnia
  • Atieh Bidgolian
Environmental Health Expert
چکیده [English]

This is a cross sectional-exploratory and an applied study during 2017 in health-care centers in south of Tehran. In this study, evaluating the 90 checklist for waste management were determined in southern Tehran health centers. In the studied centers, an average of 3.25 kg of waste per day is generated per day, of which 51% is common waste, 28% is infectious waste and 19% is waste and wastes. Only 13.3 percent of all cases have been investigated how to dispose of infectious and normal wastes from one another in the correct and complete manner, according to guidelines and standards. Initial training for waste-related staff has been implemented in only 28% of cases and periodic training in only 8% of cases. The weakness in the separation of wastes and the prevention of the mixing of normal and infectious wastes has led to an increase in the recorded rate of infectious wastes production. The results of the study indicate that managerial and regulatory weaknesses are in the stages of separation, temporary storage and transportation of wastes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Waste Management”
  • “Health Centers”
  • “Infectious Waste“