ارائه راهکار مدیریت زیست محیطی با استفاده از رویکرد SWOT ( مطالعه موردی :مراکز معاینه فنی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشکاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

2 گروه مدیریت محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد واحد علووم و تحقیقات

چکیده

هدف تحقیق ارائه راهکارهای مدیریتی جهت کنترل آلودگی هوا ناشی از خودروها می باشد، نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها برای رسیدن به هدف با استفاده از روش SWOTوزن دهی شده اند. جامعه آماری با توجه به فرمول کوکران تعیین و پرسشنامه ای بین کارشناسان توزیع شده و درنهایت داده های حاصله برای تعیین بهترین استراتژی وزن دهی شده اند.
با توجه به نتایج به دست آمده از ماتریس تحلیل و ارزیابی عوامل داخلی، غلبه عوامل قوت بر ضعف در مراکز معاینات فنی را نشان داد. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی غلبه فرصت ها بر تهدیدها در مراکز را نشان داد. شناخت مردم از خودروهای باصرفه و آلایندگی کمتر به عنوان مهمترین نقطه قوت در زمینه کنترل آلودگی و وضع قوانین و مقررات جدید در سطح ملی در راستای حمایت از محیط زیست مهمترین فرصت است.
در نهایت استراتژی برای ارائه از بین استراتژیهای جهارگانه این روش معرفی شد، بر اساس نتایج حاصل  چهار استراتژی تهاجمی به عنوان استراتژی ‌های نهایی انتخاب شد. از بین استراتژی های نهایی تبلیغات موثر در زمینه فرهنگ زیست محیطی و اهمیت معاینه فنی پس از وزن دهی  به عنوان گزینه برتر انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental management using SWOT approach (Case study: Technical Center)

نویسندگان [English]

  • Alireza Saye 1
  • Hassan Karimzadegan 2
  • Neat Allah Khorasani 1
1 environmental management group azad science and research branch
2 environmental management group azad univercity
چکیده [English]

The goal was presented environmental management. Problem were formulated by Swot approach to find smart strategy helping manager make decision using SWOT method which have components extended from SWOT letter strengths ,weakness, opportunities and threats.
A five scale LIKRET designed questionnaire were filled by expertise, internal and external factors were weighted through matrix to find smart SWOT strategy helping manger to find the best managing strategy.
Results show strengths were overcome weakness weighted as an internal factors matrix, people knowing low polluted car was defund as the most important strengths on the other hand opportunities overcome threats weighted through external factor matrix, new national environmental regulations were the most important opportunity.
In the end SO strategy were defined as the best through weighted QSPM matrix means get strengths to take advantage of opportunities. Advertising in the field of environmtal culture and the importance of technical examination were defined as the best.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Environmental management”
  • ” technical center”
  • “air pollution”
  • ” SWOT"