برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر رینه لاریجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- دانشگاه مازندران

2 جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا،دانشگاه تهران،تهران ایران

3 جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

گردشگری یکی از منابع اصلی درآمد ملی کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه می‌باشد. با بهره‌گیری از تکنیک‌ها و مدل‌های مختلف می‌توان پتانسیل‌ها و محدودیت‌های توسعه گردشگری را شناسایی و با ارائه راهبردها و راهکارها رسیدن به این مهم را تسهیل و سرعت بخشید. در تحقیق حاضر، ابتدا عوامل داخلی و خارجی موثر در توسعه گردشگری شناسایی شدند. همچنین نظرات50 نفر از مسئولان و کارشناسان شهر رینه، درخصوص اهمیّت هر یک از عوامل در زمینه توسعه گردشگری ارزیابی شد. سپس با استفاده از مدل SWOT به تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهدید و وزن‌دهی این عوامل جهت تعیین راهبردهای مناسب در زمینه گردشگری پرداخته شد. در نتیجه با بهرگیری از ماتریس QSPM راهبرد بسترسازی برای سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی جهت انجام پروژهای گردشگری و فراغتی در منطقه با امتیاز 8.2 به عنوان موثرترین راهبرد در توسعه گردشگری شهر رینه لاریجان انتخاب شد. نتایج نشان می‌دهد که تنها با تکیه بر جاذبه‌های گردشگری موجود نمی‌توان جذب گردشگر و توسعه گردشگری را در این منطقه انتظار داشت، بلکه باید به عواملی همچون برنامه‌ریزی مناسب، بهبود زیرساخت‌ها، فراهم آوردن تسهیلات اقامتی- رفاهی و معرفی منطقه با استفاده از رسانه‌های جمعی در کنار جاذبه‌های موجود توجه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Planning for Tourism Development (Case Study: Rineh Larijan City)

نویسندگان [English]

  • Amer Nikpour 1
  • Akbar Yassian 2
  • Mostafa Safaie Rineh 3
1 Geography and Urban Planning-Faculty of Humanities and Social Sciences- Mazandaran University
2 Natural Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran
چکیده [English]

Tourism is one of the main sources of national income of developed countries and some developing countries. By using various techniques and models, it is possible to identify the potential and constraints of tourism development and to facilitate and speed up the achievement of these goals by providing strategies and solutions. Also, the opinions of 50 officials and experts in the city of Rineh were evaluated about the importance of each factor in the development of tourism. The SWOT model then analyzed the strengths, weaknesses, opportunities, threats and weights of these factors to determine the appropriate strategies for tourism. As a result, using the QSPM matrix, the strategy for public and private investment in tourism and leisure projects in the region with 8.2 points was selected as the most effective strategy for tourism development in the city of Rineh-Larijan. The results show that Tourist Attractions can not be expected to attract tourism and tourism development in the region, Rather, attention should be paid to factors such as proper planning, infrastructure improvement, provision of accommodation and welfare facilities, and the introduction of the area with the use of mass media along with existing attractions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Tourism Development"
  • "Strategy"
  • "Rineh Larijan"
  • "Model SWOT"
  • "QSPM"