ارزیابی الگوهای همبستگی مکانی خدمات اکوسیستمی در بخش مرکزی استان اصفهان با رویکرد آمار فضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر

2 دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر

3 گروه محیط‌زیست، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

4 گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

بررسی الگوهای مکانی خدمات اکوسیستمی نقش مهمی در ارزیابی آن‌ها دارد. از این‌رو در این مطالعه با هدف شناسایی و تعیین الگوهای مکانی خدمات اکوسیستمی، پس از کمی‌سازی خدمات اکوسیستمی تفرج، ارزش زیبایی‌شناسی و کاهش آلودگی صوتی در منطقه‌ی مطالعاتی از روش‌های نوین آمار فضایی هم‌چون همبستگی فضایی موران جهانی و شاخص انسلین موران و قابلیت سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص موران جهانی برای خدمات اکوسیستمی تفرج، ارزش زیبایی‌شناسی و کاهش آلودگی صوتی به ترتیب بالای82/0، 87/0 و 89/0 است. بدین ترتیب خدمات اکوسیستمی مورد بررسی دارای همبستگی مثبت و الگوی خوشه‌ای هستند. بررسی هم‌زمان نتایج کمی‌سازی خدمات اکوسیستمی و تحلیل همبستگی موران محلی در مورد توزیع همبستگی مکانی خدمات اکوسیستمی نشان می‌دهد که مناطقی که دارای بیشترین میزان مطلوبیت و ارزش از نظر عرضه خدمات اکوسیستمی هستند. دارای همبستگی مکانی مثبت معنی‌دار بوده و از الگوی خوشه‌ای بالا پیروی می‌کنند. در حالی که مناطق بدون مطلوبیت از نظر عرضه خدمات اکوسیستمی، همبستگی مکانی منفی داشته و دارای الگوی خوشه‌ای پایین هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Ecosystem Services Spatial Correlation Patterns in Central Part of Isfahan Province Using Spatial Statistics

نویسندگان [English]

  • sedighe abdollahi 1
  • Alireza Ildoromi 2
  • Abdolrassoul Salmanmahini 3
  • Sima Fakheran 4
1 Department of Environment, Faculty of Natural Resource and Environment, Malayer University
2 Faculty of Natural Resource and Environment, Malayer University
3 Department of Environment, Faculty of Fishery and Environment, Gorgan University of Agricutural Science
4 Department of Environment, Faculty of Natural Resource, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

Considering the spatial patterns of ecosystem services plays an important role in evaluating them. Therefore, in this study, inorder to identify and determin the spatial patterns of ecosystem services, new methods of spatial statistics such as spatial correlation of Global Moran and Anselin Moran Index and GIS were used, after quantifying recreation, aesthetic value and noise reduction ecosystem services in the study area. The results showed that the Global Moran index is up to 0.82, 0.87 and 0.89 respectively, for recreation, aesthetic value and noise reduction ecosystem services. Thus, the examined ecosystem services have a positive correlation and cluster pattern. Considering ecosystem services quantifying results with Local Moran correlation analysis related to distribution of spatial correlation of ecosystem services shown regions with maximum suitability and value of ecosystem services supply have meaningful positive spatial correlation and follow high cluster pattern, while regions with no suitability of ecosystem services supply have negative spatial correlation and low cluster pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecosystem Services
  • Spatial Patterns
  • Moran Index
  • Cluster Pattern
  • Spatial Correlation