بررسی رابطه بین رضایتمندی شهروندان و عملکرد شهرداری شیراز و شاخص های پایداری محیط زیست شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش محیط زیست ،دانشگاه پیام نور،شیراز

2 استادیار ،علوم تربیتی ، دانشگاه پیام نور ، شیراز

3 استادیار، علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور ، شیراز

چکیده

هدف انجام پژوهش،بررسی رابطه میان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری شیراز(مطالعه موردی منطقه1) و شاخص های پایداری محیط زیست شهری است.روش پژوهش توصیفی – پیمایشی بوده است.جمع آوری اطلاعات از طریق ابزار پرسشنامه با حجم نمونه 400 نفر در سطح منطقه1 شهر شیراز انجام شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.نتایج بدست آمده از آزمون T تک متغیره نشان می دهد که رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری متوسط رو به پایین است.نتایج آزمون رگرسیون خطی نشان داد، بین وضعیت اقتصادی – اجتماعی (وضعیت تأهل- سطح تحصیلات – میزان درآمد) شهروندان و رضایت مندی شهروندان رابطه معنی داری وجود دارد.آزمون من ویتنی- یو نشان داد ،که بین جنسیت(مرد و زن) شهروندان و رضایت مندی شهروندان رابطه معنی داری وجود ندارد.نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که بین سن شهروندان و رضایت مندی شهروندان رابطه معنی داری وجود دارد.در پایان ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مستقیم و قوی بین رضایت مندی شهروندان و مشارکت آنها وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مستقیم ، قوی و مثبتی بین رضایت مندی شهروندان و حفط محیط زیست شهری (پایداری محیط زیست شهری ) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study Of The Relationship Between Citizen’s Satisfaction of The Municipal’s Performance and The Urban Environment’s Sustainability Indexes, Case Study:District 1 Shiraz

نویسندگان [English]

  • Mohammad Azizi 1
  • haydar esmaeilpour 2
  • saeid mazloumian 3
1 environmental education,payamnoor university,shiraz
2 Assistant Professor of Educational Sciences , Payam Noor University, Shiraz , Iran
3 Assistant Professor of Educational Sciences , Payam Noor University, Shiraz , Iran
چکیده [English]

This Study Aims to on the Relationship Between Citizen’s Satisfaction Of the Municipal’s Performance and the Urban Environment’s Sustainability Indexes in District 1 Shiraz. Metodology Of This Study is Descriptive – Survey and the Data are Collected through a questionnaire with a Sample Size of 400 People in District 1 shiraz. The SPSS Software waz Used for Analyse Data .The T-Test Results Show That the Degree of Citizen’s Satisfaction of the Municipal’s Performance is Average to Low. The linear Regression Test Results Showed ,There was a marked Difference Between the Socio- Economic(Matrimony- Income – Education) Status of the Citizen and the amount of their Satisfaction with Municipal’s Performance. The The Kruskal-Wallis Test Results Showed ,There was a significant difference Between Age and Citizen’s Satisfaction, While The Man- Witni Test Showed That There was No significant difference Between Sex and Citizen’s Satisfaction. Finally Pearson Correlation indicates Test that Showed ,There was a Storng and direct relationship between Satisfaction and the Citizen’s Participation .Important Point that Pearson Correlation indicates Test Showed ,There was a Storng and Positive relationship between Satisfaction and Protects the Environmental.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Satisfaction
  • Municipalitie’s Performance
  • Environment
  • Sustainability