نقش زنان و توانمندسازی آنان در توسعه پایدار زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه مفید قم

چکیده

با تدوین سند توسعه پایدار ملل متحد در سال 2000، کشورها متعهد به انجام دو اقدام اساسی در ارتباط با زنان شدند. مورد نخست، تعهد به انجام برنامهریزیها و تدوین سیاستهایی در راستای توانمندسازی زنان و تحقق مشارکت هرچه بیشتر آنان در سطوح بنیادی جامعه و مورد دوم، ایجاد و پیشبرد سازوکارهایی برای ظرفیت سازی و افزایش این ظرفیت در راستای برنامه ریزیها و مدیریت موثرتر در جهت امور زیست محیطی. در این مقاله قرار است ارتباط میان زنان و توانمدسازی آنان و نقش آنان در توسعه پایدار زیست محیطی مورد بررسی قرار گیرد. به عبارتی دیگر، این مقاله در مقام بیان این مسأله است که وجود اشکال تبعیض میان زنان و مردان، علی الخصوص در سطوح نقشهای اجتماعی و مدیریتی و محروم ماندن آنان از سطوح مختلف آموزش و اشتغال، به شکل بسزایی در معضلات زیست محیطی و دامن زدن به آنان نقش خواهد داشت. در پایان این نتیجه حاصل شد که توسعه پایدار در زمینه مسائل و امور زیست محیطی میسر نخواهد بود، مگر با افزایش ظرفیتها و آگاهیهای زنان در ارتباط با امور زیست محیطی، تسهیل مشارکت و همکاری بیشتر آنان در ایفای نقشهای اجتماعی و افزایش توانمندیها و ظرفیتهای مدیریتی آنان در سطوحی برابر با مردان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of women and their empowerment in environmentally sustainable development

نویسنده [English]

  • Omid Niaghi
MA. in International Law, Graduate Faculty of Law, University of Mofid, Qom
چکیده [English]

By formulating the UN sustainable development document in 2000, countries committed to do two basic actions related to women. The first, to do the planning and formulation of policies to empower women and realize their greater participation in society fundamental surfaces and second, to create and promote mechanisms for capacity building and increasing the capacity for planning and effective management for environmental affairs. In this article, it is supposed to be examined the relationship between women and their empowerment and its role in environmentally Sustainable development. In other words, this article argues that the existence of forms of discrimination between men and women, especially social and managerial roles levels and depriving them from Different levels of education and employment have a significant role in environmental problems and will provoke them. Finally, this result was achieved that sustainable development in environmental issues and affairs would not be possible; Unless, by increasing women's capacities and awareness about environmental issues, facilitating their participation and collaboration in social roles and increasing their managerial capabilities and capacities at equal levels with men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Environment”
  • “Sustainable development”
  • “Women”
  • “Empowerment”
  • “Social Capital”