بازشناسی معیارها و شاخص های زیست منطقه گرایی انتقادی در ساختمان های بلند ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 هیت علمی / معماری تربیت مدرس

چکیده

برآیند نگاه جهانی شدن (ناشی از دیدگاه مدرنیسم) در پی تعامل با رویکردهای محلی و منطقه ای (پست مدرنیسم منطقه گرا) منجر به ظهور رویکرد منطقه گرایی در سال های دهه 60 میلادی گردید. نیاز به ارائه رویکردی نوین از نظریه منطقه گرایی احساس می شود تا ضمن جامعیت در نگاه ، وجوه مشترک و متنوع شاخص های کالبدی - زیستی دو رویکرد مذبور را در برگیرد .
روش تحقیق پژوهش فوق، ترکیبی از شیوه توصیفی– تحلیلی در مبانی نظری و استخراج شاخص های هر رویکرد می باشد. سپس با استفاده از نظرات معماران و اساتید معماری (روش خبرگان) نظرخواهی و ارزشگذاری بر پارامترها صورت می پذیرد و در نهایت ضمن باز تعریف رویکرد زیست منطقه گرایی انتقادی نشان داده می شود توجه به شاخص های زیستی – کالبدی در قالب رویکرد زیست منطقه گرایی انتقادی می تواند نیاز های معمارانه جامعه را از قبیل پاسخگویی به اقلیم و محیط زیست ، توسعه پایدار ، ارتقای حس مکان و خلق معماری با هویت و عدم تقلید و التقاط های سطحی نگرانه را برآورده سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of Critical Bio-Regionalism Based on the Comparative Study of Critical Regionalism and Bio-Regionalism Indicators

نویسندگان [English]

  • mansour yeganeh 1
  • Naser Ghanbari 2
  • Mohamadreza Bemanian 3
1 Assistant Professor of Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Phd student of Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 professor/ tmu
چکیده [English]

The emergence of a regionalization approach in the 1960s led to the emergence of globalization (due to the modernist view) following local and regional approaches (regionalized postmodernism). Today and over the years, following the fluidity of regionalism theory, various approaches have emerged, among which the two approaches of critical regionalism and bio-regionalism are the main approaches in developing countries.


The research method of this research is a combination of descriptive-analytic method in theoretical foundations and the extraction of indicators of each approach. Then, using the views of architects and architecture professors (methodology of experts), an opinion poll and evaluation of parameters are made. Finally, the critical definition of critical regional bias is redefined. Attention to bio-physical indicators in the form of a critical biologicism approach Can meet the architectural needs of the community, such as climate and environmental responses, sustainable development, sense of place and creation of architecture with identity and non-imitation and superficial eclecticism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regionalism
  • Critical Regionalism
  • Bio-Regionalism
  • Physical-Biological Indicators