ارزیابی چرخه حیات پسماند شهری شهرستان نجف آباد با استفاده از نرم افزار IWM-1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی- ایمنی، بهداشت و محیط زیست، دانشکده مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

اﻣﺮوزه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ضایعات ﺟﺎﻣﺪ و ﺑﺮوز اﻧﻮاع ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮی را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻤﻊ آوری، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﭘﺮدازش و دﻓﻊ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ضایعات ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳت. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی چرخه حیات سامانه مدیریت کنونی در شهرستان نجف آباد از نقطه نظر محیط زیستی و تعیین اولویت در تصمیم گیری ها به منظور بهبود مدیریت پسماند صورت گرفته است. اﺑﺰارﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت (LCA) است. در این پژوهش 4 سناریو تعریف و اطلاعات آن وارد نرم افزار IWM-1 شد. : به طور کلی ارزیابی چرخه حیات پسماند شهری نجف آباد برای رسیدن به سناریویی که بار زیست محیزی کمتری دارد انجام شد. سناریو چهارم ، به عنوان بهترین گزینه از لحاظ زیست محیطی انتخاب گردید به دلیل اینکه نسبت به سایر سناریوها بار زیست محیطی کمتری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Life Cycle Assessment OF Urban Waste IN Najaf Abad City Using the IWM-1 software

نویسندگان [English]

  • farham aminshrei
  • hasti tahery
Department of Chemical Engineering Health, safety & Enironment, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Today, the production of solid wastage and emerge of various types of social incompatibility, economic and environmental problems associated with them, cawe many serious problem to management of services and urban wastes in collecting, transportin, and disposing of waste materials. The purpose of do this study is to assess the life cycle of the current management systems in najaf abad city, from the point of on environmental view, and determine to prority decisions in order to improve waste management. there are many tools, to evaluate of environmental effects n different waste management. but the most usual method is assessing of the life cycle assessment (LCA) in this research In this research four scenarios were defined and its data entered in the IWM-1 software.
In general, life cycle assessment Najaf Abad municipal waste to achieve a scenario that was lower environmental load. the fourth scenario was selected as the best environmental option Because less environmental load than other scenarios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life cycle assessment
  • IWM-1 software
  • urban waste management