نویسنده = فاطمه هوشمندزاده
اثر تناوب زراعی روی برخی از خصوصیات خاک در مناطق خشک ( مطالعه موردی رکن آباد میبد)

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 2056-2062

حمید سودائی زاده؛ محمدحسین حکیمی؛ محمدعلی حکیم زاده؛ سعیده آدوین؛ فاطمه هوشمندزاده