اثر تناوب زراعی روی برخی از خصوصیات خاک در مناطق خشک ( مطالعه موردی رکن آباد میبد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

2 هیئت علمی دانشگاه یزد

3 استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

4 دانش‌آموخته رشته مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشگاه یزد

5 دانشجوی دکتری مدیریت وکنترل بیابان، دانشگاه سمنان.

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی اثر تناوب زراعی برخصوصیات خاک در شهرستان میبد واقع در استان یزد انجام شد. تیمارها شامل پنج تناوب زراعی [ 1- یونجه- یونجه- یونجه- یونجه، 2- بدون کشت ( آیش)، 3- گندم- آیش- گندم آیش - آیش، 4- یونجه- آیش- مخلوط ( یونجه- چغندر) و 5- گندم- هندوانه- شلغم] در سه تکرار در نظر گرفته و اثر نوع تناوب بر روی برخی از خصوصیات خاک مانند بافت، میزان کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، نیتروژن، ماده آلی، فسفر، اسیدیته، هدایت الکتریکی و درصد سدیم تبادلی بررسی گردید. نتایج نشان داد که تناوب‌های اعمال شده روی میزان کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، ازت، ماده آلی، فسفر و هدایت الکتریکی تاثیر معنی‌داری داشتند. بافت، درصد سدیم تبادلی و اسیدیته تحت تاثیر نوع تناوب قرار نگرفت. همچنین تناوب‌های ( یونجه- یونجه- یونجه- یونجه) و ( یونجه- آیش- مخلوط (یونجه- چغندر) تاثیر اصلاحی بیشتری نسبت به سایر تیمارها بر خصوصیاتی مثل میزان ازت، ماده آلی و شوری خاک داشتند که بیان‌گر این مطلب است که گنجاندن گیاهان تیره لگوم در تناوب باعث بهبود کیفیت خاک منطقه مورد مطالعه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Crop Rotation on Some Soil Properties in Dry Lands (Case Study Roknabad Maybod)

نویسندگان [English]

  • HAMID SODAIE ZADEH 1
  • mohammad hosain hakimi 2
  • mohammad ali hakimzadeh 3
  • saiedeh advin 4
  • fatemeh hooshmandzadeh 5
1 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, Yazd University
2 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, Yazd University
3 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, Yazd University
4 MSc of Arid Lands Management, Yazd University
5 PhD student,Management and Control of Desert, Semnan University.
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effect of crop rotation on some soil characteristics at Roknabad in Yazd province. Five kinds of crop rotation [1- Alfalfa- Alfalfa- Alfalfa- Alfalfa, 2- uncultivated (fallow), 3- Wheat-fallow-Wheat-fallow, 4- fallow-Alfalfa- Mix (Alfalfa- Beet) and 5- Wheat - Melon- Turnip] were investigated in three replications. The effect of rotation on some soil properties such as texture, calcium, magnesium, sodium, potassium, nitrogen, organic matter, phosphorus, pH, EC as well as SAR were studied. The results showed that the kind of rotations significantly affected the amounts of calcium, magnesium, sodium, potassium, nitrogen, organic matter, phosphorus and EC. texture, SAR and pH were not affected by the type of rotation. Results also indicated that (Alfalfa- Alfalfa- Alfalfa- Alfalfa) and (fallow-Alfalfa- Mix (Alfalfa- Beet)) were much more influential on nitrogen, organic matter and soil salinity when compared to other treatments. Overall results indicate that the inclusion of legume plants in rotation can improve soil quality. The results of this research can determine the suitability of common rotations and introduce the best combination planting in the studied region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Crop rotation"
  • "Fallow"
  • "Intercropping"
  • "Maybod"
  • " Roknabad"