نویسنده = محمد حسین ایران نژاد پاریزی
مقایسه نیاز آبی گیاهان Ziziphus spina-christi و Prosopis cineraria

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4220-4229

جواد درینی؛ علی اکبر کریمیان؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمد حسین ایران نژاد پاریزی