مقایسه نیاز آبی گیاهان Ziziphus spina-christi و Prosopis cineraria

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیابانزدائی، دانشگاه یزد

2 گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد

3 هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی برخی خصوصیات و کارآیی مصرف آب گیاهان کنار (Ziziphus spina christi) و کهور (Prosopis cineraria) تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری در سال زراعی 97-96 انجام شد. سطوح مختلف آبیاری شامل: ظرفیت زراعی (شاهد)، 75، 50 و 25 درصد کم آبیاری بود که در قالب طرح کاملاً تصادفی و در 4 تکرار اعمال گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین میزان آب مصرفی یا به عبارتی تبخیر-تعرق در سال برابر با 41/35، 86/49، 43/62 و 34/79 لیتر برای تیمارهای 75، 50، 25 درصد ظرفیت زراعی و شاهد در گیاه کنار بود. همچنین بیشترین میزان تبخیر-تعرق در تیر ماه و در تیمارهای مورد بررسی به ترتیب برابر با 58/5، 71/7، 81/9 و 38/12 لیتر بود. میانگین میزان آب مصرفی در گیاه کهور نیز برابر با 03/23، 59/32، 94/41 و 92/53 لیتر برای تیمارهای 75، 50، 25 درصد ظرفیت زراعی و شاهد مشاهده شد. در مورد گیاه کهور نیز حداکثر میزان تبخیر-تعرق برای تیمار شاهد می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of water requirement of plants Ziziphus spina-christi and Prosopis cineraria

نویسندگان [English]

  • javad darini 1
  • Ali Akbar Karimian 2
  • asghar mosleh arani 3
  • mohammad hosain irannezhad parizi 3
1 yazd university
2 Yazd University
3 yazd university
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the some characteristics and of water use efficacy of Ziziphus spina christi and Prosopis cineraria under different irrigation levels in the 2018-2019 crop year. Different irrigation levels consisted of 75, 50 and 25 percent irrigation and irrigation at field capacity (control), which was applied in a completely randomized design with four replications. The results showed that the mean water consumption or in other words evapotranspiration per year is equal to 35.41, 49.86, 62.43 and 79.34 liters for treatments of 75, 50, 25% of field capacity and control in the plant. Was aside. Also, the highest amount of evapotranspiration in July and in the studied treatments were equal to 5.58, 7.71, 9.81 and 12.38 liters, respectively.. The average amount of water consumption in Prosopis cineraria plant was equal to 23.03, 32.59, 41.94 and 53.92 liters for treatments of 75, 50, 25% of field capacity and control. In the case of Prosopis cineraria, the maximum evapotranspiration rate was 7.55 liters for the control treatment and 6.31, 4.96 and 3.59 liters for the 25, 50 and 75% irrigation treatments, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evapotranspiration
  • Irrigation deficit
  • Prosopis cineraria
  • Water use efficiency
  • Ziziphus spina Christi