دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، دی 1400 
مقایسه نیاز آبی گیاهان Ziziphus spina-christi و Prosopis cineraria

صفحه 4220-4229

جواد درینی؛ علی اکبر کریمیان؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمد حسین ایران نژاد پاریزی


طبقه بندی ارقام سیب زمینی بر اساس چقرمگی بوسیله شبکه عصبی مصنوعی و روش LDA

صفحه 4230-4237

علی خرمی فر؛ منصور راسخ؛ حامد کرمی؛ عارف مردانی کرانی


ارزیابی عملکرد بهداشتی آرایشگاه‌های زنانه و مردانه شهر بافت با توجه به شاخص-های بهداشتی و انتقال عفونت در سال ۱۳۹۸

صفحه 4353-4359

سمیه دهقانی؛ حسین هاشمی عزیزلی؛ بهروز حبیبی فتح آبادی؛ ابوطالب حسینی؛ محدثه بلوردی


ارزیابی تاثیر دوره های آموزشی مشاغل تهیه و توزیع مواد غذایی بر عملکرد متصدیان و رعایت شاخص‌های بهداشت محیط

صفحه 4390-4397

سمیه دهقانی؛ حسین هاشمی عزیزلی؛ بهروز حبیبی فتح آبادی؛ ابوطالب حسینی؛ محدثه بلوردی


Variation of grain yield and agronomic traits of Brassica napus L. cultivars under salt stress

صفحه 4419-4429

محسن سبزی نوجه ده؛ بهنام طهماسب پور؛ مینا امانی؛ محمد اسماعیل پور


اثر تکنیک های احیایی بر Haloxylon ammodendron C.A.Mey

صفحه 4430-4437

زهرا جعفری؛ سیدحمید متین خواه؛ زهره اکبری؛ محسن نائل