دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تیر 1400 
ارزیابی شاخص های انرژی و زیست محیطی در تولید شکر از چغندرقند

صفحه 3540-3548

حسن غلامرضایی؛ کامران خیرعلی پور؛ شاهین رفیعی


کاربرد روش تئوری بازی ها در مطالعه اولویت های ثبت سایت های طبیعی در IUCN (مطالعه موردی جنگل های هیرکانی)

صفحه 3549-3555

علی قمی اویلی؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ محمد حسن طالبیان؛ هانس کناپ؛ میلاد رحیمی


تدوین طرحواره الگوی زیست محیطی در صنعت گاز ایران

صفحه 3556-3569

محمد بابایی؛ اسدالله مهرآرا؛ مهرداد متانی؛ محمدرضا باقرزاده


نقش پسماند های غذایی و کنجاله های روغنی در حاصلخیزی خاک

صفحه 3613-3625

مهدی جلیلی قاضی زاده؛ صبا خلج؛ فاطمه سادات آقامیر محمد علی


بررسی جذب توریم از محلول‌های آبی با استفاده از رزین‌های‌ XAD-7 آغشته به مخلوطی از ترکیبات فسفاتی در سیستم ناپیوسته

صفحه 3658-3668

حسین سیدکلال؛ سمیه اسدی؛ وحید زارع شاه آبادی؛ سید ابراهیم موسوی؛ محمد رضا الماسیان؛ علیرضا خانچی؛ محمد تقی اف


Nature-inspired Architectural Concepts for Challenging Spatial Boundaries

صفحه 3757-3772

بابک اشتری؛ منصور یگانه؛ محمدرضا بمانیان؛ خسرو دانشجو


Dechlorination of Zanjan Lead and Zinc Industry’s Sewage using a Surface Flow Constructed Wetland

صفحه 3773-3782

رعنا جاویدان؛ روانبخش شیردم؛ احمد نوری گوهر


Environmental Risk Assessment of Noise Pollution Caused by Construction Activities (Case Study: Metro Line 3, 7th District Tehran)

صفحه 3783-3792

الهه پهلوان؛ بهرام ملک محمدی؛ حسن هویدی؛ اسماعیل صالحی


Evaluation of antioxidant properties of phenol, flavonoid and allopathy of Achillea wilhelmsii and Salvia officinalis L. extracts

صفحه 3793-3802

مینا امانی؛ مهدی یونسی حمزه خانلو؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ محسن سبزی نوجه ده


Investigation of Palm Gardens Random Performance in Kerman Province with Random Data Approach

صفحه 3803-3813

عبدالرضا برجی آبادی؛ احمد قنبری؛ محمدرضا اصغری پور؛ محمود احمدپور برازجانی