عوامل مؤثر در کشت گونه های بومی مقاوم به تغییرات اقلیمی بر پایه دانش بومی زنان روستایی در آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

افزایش دسترسی به غذای سالم و مغذی و مقابله با تغییرات اقلیمی که تولید غذا در جهان معاصر را با خطرروبرو کرده، از طریق کشت ارقام بومی سازگار و مقاوم به تنش های محیطی، آفات و بیماری های گیاهی و نیاز کمتر به کود و سم بسیار مهم است. در این راستا دانش زیستی افرادی که به طور سنتی به کشاورزی اشتغال دارند اهمیت دارد زیرا محققان را برای اتخاذ تصمیمات و اقدامات مناسب در برابر تغییر آب و هوا راهنمایی می کند. مقاله حاضر مستخرج از یافته های پژوهش برای کشف دانش بومی کشت ارقام محلی محصولات کشاورزی در بین زنان روستایی آذربایجان شرقی است. روش تحقیق کیفی است و جمع آوری اطلاعات میدانی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با زنان کشاورز انجام شده است. تحلیل یافته ها به شیوه تحلیل مضمون نشان می ‌دهد بخش مهمی از عوامل تاثیر گذار بر کشت ارقام بومی در قالب ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جای می گیرد. نتایج حاکی از آن است که تلفیق سه موضوع جنسیت، تغییرات اقلیمی و تولید محصولات کشاورزی می‌تواند سیاست‌های بخش کشاورزی در جهت ترغیب کشاورزان به کشت ارقام و حفظ بذرهای بومی را به موفقیت بیشتر رهنمون شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Effective Factors in Cultivation of Landraces that Resistant to Climate Change Basede on Indigenous Knowledge of Rural Women in East Azerbaijan

نویسنده [English]

  • fattaneh Hajilou
چکیده [English]

The cultivation of landraces that are resistant to environmental stresses, pests and plant diseases and have a less need for fertilizers and toxins is important for Increasing access to healthy and nutritious food and tackling climate change that has endangered food production in the contemporary world. In this regard, the native knowledge of people who are traditionally engaged in agriculture is important because it guides the researchers to make appropriate decisions against climate change. This manuscript based on the findings of research to explore the indigenous knowledge of cultivation of landraces among rural women of East Azerbaijan. The research method is qualitative and data collection was done by semi-structured interviews with farmer women. Data analysis by thematic analysis shows that important factors it takes the form of social and economic structures. The results indicate that the combination of the three issues of gender, climate change and agricultural production can lead the agricultural sector to more successful policies to encourage farmers to cultivate landraces and preserve native seeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change"
  • "Food Security"
  • "Indigenous Knowledge"
  • "Rural Women"