نقش پسماند های غذایی و کنجاله های روغنی در حاصلخیزی خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار گروه اگرواکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با توجه به افت کیفیت خاک و نیز حجم بالای آلودگی خاک در ایران، ضروری است روش هایی که منجر به کاهش و یا حذف آلاینده های موجود در خاک می شوند در گستره وسیعی از ایران به کار برده شوند. خاک آلوده نیز از محل دفن پسماند واقع در مجتمع آرادکوه کهریزک برداشت شد. در آزمایشگاه با استفاده از روش گرماکافت، از پسماندهای غذایی و کنجاله‌های روغنی دو نوع بایوچار با خصوصیات متفاوت تولید شد. با استفاده از نرم افزار R انحراف معیار و میانگین محاسبه و نیز با استفاده از نرم افزار SPSS - version 26 آزمون Shapiro-Wilk انجام و از صحت نرمال بودن داده ها اطمینان حاصل شد. بایوچار های حاصل از کنجاله های روغنی و پسماند های غذایی تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر کاهش مقادیر فلزات سنگین خاک دارند و موجب اصلاح خاک می شوند. در صورتی که تاثیر قابل ملاحظه ای بر بهبود ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک ها ندارند. کاهش فلزات سنگین و افزایش حاصلخیزی خاک، علاوه بر زیست توده اولیه و شرایط پیرولیز، به نوع دانه بندی خاک نیز بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of food wastes and oil Cakes in soil fertility

نویسندگان [English]

  • Mahdi Jalili Ghazizadeh 1
  • Saba Khalaj 2
  • Fatemeh sadat Aghamir mohammadali 3
1 Department of Environment, Research Institute of Environmental Sciences, Shahid Beheshti University
2 Master student of environmental pollution, Shahid Beheshti University
3 Assistant Professor, Department of Agroecology, Institute of Environmental Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Due to the decline in soil quality and high volume of soil pollution in Iran, it is necessary to use methods that reduce or eliminate contaminants in the soil in a wide range of Iran. Contaminated soil was also removed from the landfill located in Aradkuh Kahrizak complex. Using thermocouple method, two types of biochar with different characteristics were produced from food waste and oil meal. The standard deviation and mean were calculated using R software and Shapiro-Wilk test was performed using SPSS software version 26 to ensure the normality of the data. Biochar from oil meal and food waste have a significant effect on reducing the amount of heavy metals in the soil and improve the soil. If they do not have a significant effect on improving the physical and chemical properties of soils. The reduction of heavy metals and the increase of soil fertility, in addition to the initial biomass and pyrolysis conditions, also depend on the type of soil granulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Soil fertility parameters"
  • "heavy metals"
  • "biochar"
  • "food wastes"
  • "oil cakes"