ارزیابی کیفی منابع آب جهت مصارف شرب و کشاورزی(مطالعه موردی:حوضه آبریز گاماسیاب، استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 استادیار گروه آب دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

تعیین کیفیت آب در مدیریت منابع آب از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه به علت وجود منابع متعدد آلوده کننده منابع آب از کیفیت شیمیایی منابع آبی به شدت کاسته شده است. هدف از این پژوهش طبقه بندی کیفی منابع آبی حوضه آبریز گاماسیاب استان کرمانشاه جهت مصارف شرب و کشاورزی و کیفیت منابع آب های سطحی و زیرزمینی می باشد که از داده های کیفی پنج ایستگاه از سال 97-1358 و تعداد 5 حلقه چاه استفاده شد. داده های کیفی مورد بررسی این پژوهش10 پارامتر شامل: so4، cl، Hco3، ، ، ، TDS، EC ، pH و SAR می باشد. نتایج نشان داد که طبق نمودار ویلکاکس تمام نمونه در محدوده کلاس C2S1 قرار دارند، که نشان دهنده آب با کیفیت خوب برای آبیاری وکشاورزی می باشد. . طبق نمودار پایپر رخساره آب کلسیت و تیپ آب شیرین می باشد. آب رودخانه ها از نظر شرب بر اساس شاخص شولر از لحاظ سختی و بی کربنات در حد قابل قبول و از نظر بقیه پارامتر ها در محدوده خوب قرار دارند. نتایج محاسبه شاخص های WQI و GWQI نشان دهنده کیفیت آب عالی برای آب های سطحی و زیرزمینی این حوضه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative evaluation of water resources for drinking and agricultural uses (Case study: Gamasiab catchment, Kermanshah province)

نویسندگان [English]

  • Neda Jafari 1
  • Maryam Hafezparast 2
  • Bahman Farhadi 2
1 Graduate of Water Resources, Razi University of Kermanshah
2 Assistant Professor, Department of Water, Razi University, Kermanshah
چکیده [English]

Determining water quality is of particular importance in water resources management. Today, due to the existence of numerous polluting sources of water resources, the chemical quality of water resources has been greatly reduced. The purpose of this study is to qualitatively classify the water resources of Gamasiab catchment area of Kermanshah province for drinking and agricultural uses and the quality of surface and groundwater resources. The qualitative data of five stations from 1358-97 and 5 wells were used. Qualitative data studied in this study are 10 parameters including: So4، cl، Hco3، ، ، TDS، EC ، pH and SAR. The results showed that according to the Wilcox diagram, all samples are in the C2S1 class range, which indicates good quality water for irrigation and agriculture. . According to the piper diagram, the facies is calcite water and fresh water type. River water is acceptable in terms of hardness and bicarbonate based on Schuler index in terms of hardness and in good range in terms of other parameters. The results of calculating WQI and GWQI indices show excellent water quality for surface and groundwater of this basin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Gamasiab basin”
  • “Quality Indicators”
  • “Piper diagram”
  • “Schoeller Diagram”
  • “Wilcox Diagram”