واکاوی محتوای کتاب درسی «انسان و محیط‌زیست» پایه یازدهم دوره متوسطه بر اساس مؤلفه‌های محیط‌زیستی به روش آنتروپی شانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل محتوای کتاب درسی انسان و محیط‌زیست پایه‌ یازدهم مقطع متوسطه دوم بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود و از روش تحلیل محتوا با تکنیک آنتروپی شانون استفاده شد. جامعه آماری، محتوای کتاب انسان و محیط‌زیست با 115 صفحه، شامل 7 بخش بود که کل جامعه به‌عنوان نمونه آماری انتخاب‌ شد. نتایج نشان داد از مجموع 177 واحد ضبط برای مؤلفه‌های محیط‌زیستی، بیشترین واحد به شاخص خاک اختصاص‌یافته و کمترین واحد ضبط مربوط به شاخص تنوع زیستی است. بیشترین ضریب اهمیت در مؤلفه آب، شاخص آلودگی آب (21/0) و کمترین آن کاهش کیفیت آب (09/0)، بیشترین ضریب اهمیت در مؤلفه خاک مربوط به حفاظت خاک (32/0) و کمترین آن امنیت غذایی (08/0)، بیشترین ضریب اهمیت در مؤلفه هوا مربوط به آلودگی هوا (29/0) و کمترین عوامل انسانی (07/0)، بیشترین ضریب اهمیت در مؤلفه انرژی مربوط به سوخت فسیلی (29/0) و کمترین انرژی‌های پاک و سوخت‌های سبز (08/0)، بیشترین ضریب اهمیت در مؤلفه زباله مربوط به بازیافت (29/0) و کمترین تجمع و سوزاندن زباله (08/0) و بیشترین ضریب اهمیت در مؤلفه تنوع زیستی مربوط به معرفی تنوع زیستی (33/0) و کمترین مربوط به راهکارهای حفاظت (05/0) به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Human and Environmental Textbook Eleventh Grade of High School Based on environmental components by Shannon entropy method

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Rezaei 1
  • Maryam Zoheiri 2
1 Assistant Professor of Payame noor university
2 M.A in Curriculum Planning
چکیده [English]

The purpose of the present study was to analyze the content of human and environmental textbooks of the eleventh grade of secondary school. In this study, the content analysis method with Shannon entropy technique was used. The statistical population of the study consisted of the content of the human and environmental textbook with 115 pages, including 7 sections. The results showed that highest unit was assigned to soil index and the lowest one was for biodiversity index. The highest importance factor in water component was water management index and the least water quality decline, the highest importance factor in soil component related to soil conservation index and the lowest food security. the highest importance factor in air component related to air pollution index and the least human factors, the highest importance factor in energy component related to fossil fuel index and the lowest Clean energy and green fuels, the highest importance factor in the waste component related to the recycling index and the lowest waste accumulation and incineration, and the highest importance factor in the waste component related to the index Biodiversity and least waste The importance of conservation strategies index, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human and Environment
  • Textbook
  • Content Analysis
  • Shannon entropy
  • Components