تدوین طرحواره الگوی زیست محیطی در صنعت گاز ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.

چکیده

در بخش کیفی با استفاده از روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری با 25 خبره، مصاحبه عمیق انجام و در بخش کمی، برای سنجش مدل، پرسشنامه محقق ساخته‌ای با روش نمونه گیری خوشه ای نسبی در بین 285 نفر از نمونه ها توزیع گردید. روایی پرسشنامه با روش صوری و محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. داده ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی با نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل گردید. نتایج بخش کیفی حاکی از آن بوده که الگوی زیست محیطی توسعه پایدار دارای 15 بعد بشرح شرایط علی (1. رسالت خدمات‌رسانی، 2. الزامات ایمنی و بهداشت، 3. مسئولیت اجتماعی)، شرایط زمینه ای (4. آموزش و یادگیری، 5. فرهنگ‌سازی، 6. نگرش و آگاهی مدیران)، شرایط مداخله ای (7. پیمانکاران، 8. تأسیسات و تجهیزات فنی، 9. تکنولوژی و عملیات فنی)، راهبرد ( 10. سیاست‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت وزارت نیرو، 11. نظارت و ارزیابی مستمر بر روند پروژه‌ها، 12. برنامه‌های مدیریت مصرف مشترکان، 13. برنامه‌های مدیریت آلاینده‌های حاصله) و پیامد ( 14. ارتقاء عملکرد زیست محیطی شرکت گاز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of an environmental model scheme in the Irans gas industry

نویسندگان [English]

  • محمد Babaei 1
  • Assadollah Mehrara 2
  • Mehrdad Matani 3
  • Mohammad Reza Bagherzadeh 3
1 PhD Student in Public Administration, Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch, Ghaemshahr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Ghaemshahr branch, Ghaemshahr, Iran
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch, Ghaemshahr, Iran
چکیده [English]

in-depth interviews were conducted with 25 experts, and in the quantitative part, to measure the model, a researcher-made questionnaire with relative cluster sampling method was used among 285 people. Were distributed. The validity of the questionnaire was confirmed by face and content method and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha method. Data were analyzed by exploratory and confirmatory factor analysis with SPSS and AMOS software. The results of the qualitative section indicate that the environmental model of sustainable development has 15 dimensions in terms of causal conditions (1. service mission, 2. safety and health requirements, 3. social responsibility), underlying conditions (4. education and learning, 5 Culture building, 6. Attitudes and knowledge of managers), intervention conditions (7. Contractors, 8. Technical facilities and equipment, 9. Technology and technical operations), strategy (10. Medium and long-term policies of the Ministry of Energy, 11. Supervision and Continuous evaluation of project progress is 12. Customer Consumption Management Programs, 13. Residual Pollution Management Programs) and Outcome (14. Improving the Environmental Performance of the Gas Company and 15. Moving Towards Sustainable Development). The results of the quantitative section showed that all dimensions of the research paradigm model were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Environment”
  • “Sustainable Development”
  • “Irans Gas Industry”
  • “Fossil Fuels”
  • “Environmental Pollution”