مقایسه تغییرات غلظت فلزات سنگین خاک تحت تاثیر منابع آبی مختلف( مطالعه موردی منطقه 18 تهران )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن

2 گروه علوم محیط زیست، دانشکده محیط زیست و منابع طبیعیف دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، تأثیر دو منبع آبیاری چاه و رواناب سطحی بر غلظت فلزات سنگین خاک می باشد. نمونه هایی از آب چاه، رواناب سطحی و از خاک آبیاری شده با آب چاه و رواناب سطحی در منطقه 18 تهران درماههای مختلف برداشت شد. غلظت سرب و کادمیم در نمونه ها با دستگاه جذب اتمی تعیین شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در نمونه های خاک آبیاری شده با رواناب سطحی، حداکثر غلظت سرب و کادمیوم به ترتیب 5/52 و 64/0 میلی‌گرم درکیلوگرم خاک خشک به‌دست آمد که از حد مجاز عناصر سنگین در خاک کمتر است. در نمونه های خاک آبیاری شده با چاه، حداکثر غلظت سرب و کادمیوم،88 و 8/2 میلی‌گرم درکیلوگرم خاک خشک به‌دست آمد که کادمیم بیشتر از حد مجاز می باشد وعلت آن می‌تواند ناشی از مجاورت مزارع با مسیر خروجی فاضلاب شهری و ورود این فاضلاب‌ها به چاه‌های منطقه باشد. میانگین مقدار سرب و کادمیم در نمونه های چاه نشان داد، برای مصارف آشامیدنی بسیار سمی و برای استفاده در کشاورزی نیز مجاز نمی‌باشد. نمونه آب رواناب سطحی با مقدار سرب کم‌تر از 05/0 و کادمیوم کم‌تر از 03/0 میلی‌گرم بر لیتر برای مصارف آشامیدنی سمی و برای کشاورزی مجاز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of changes in soil heavy metal concentration under the influence of different water sources (Case study of Tehran 18th district)

نویسندگان [English]

  • Azita Behbahaninia 1
  • Mona Azizi 2
  • Lobat Taghavi 3
1 Islamic Azad University, Roudehen branch
2 Department of Environment, Islamic Azad University, Science and Research branch
3 Department of Environment, Islamic Azad University, Science and Research branch
چکیده [English]

The purpose of this study is the effect of two sources of well irrigation and surface runoff on soil heavy metal concentrations. Samples of well water, surface runoff and soil irrigated with well water and surface runoff were collected in District 18 of Tehran in different months. Concentrations of lead and cadmium in the samples were determined by atomic absorption spectrometry. The results of this study showed that in soil samples irrigated with surface runoff, the maximum concentrations of lead and cadmium were 52.5 and 0.64 mg/kg of dry soil, respectively, which is less than the allowable level of heavy elements in the soil. In well-irrigated soil samples, the maximum concentrations of lead and cadmium were 88 and 2.8 mg/kg of dry soil, respectively, which is more than the allowable limit and the reason can be due to the proximity of farms to the municipal sewage outlet. The average amount of lead and cadmium in well samples showed that it is very toxic for drinking and not for agricultural use. Samples of surface runoff water with lead content less than 0.05 and cadmium less than 0.03 mg / L Toxic for drinking and allowed for agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Heavy metals”
  • “Soil”
  • “Runoff”
  • “well”
  • “wastewater”