بررسی رابطه میزان غلظت روزانه و ماهانه آلاینده هوای شهری با عمق اختلاط در ایستگاه پونک با استفاده از مدل AERMOD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست دانشگاه ازاد اسلامی واحد دماوند ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

به منظور مدل سازی پخش آلاینده ها، آگاهی از میزان عمق اختلاط ضروری است که در اکثر مدل سازی ها تنها با توجه به اقلیم منطقه، مقادیری برای عمق اختلاط فرض می شود. هدف از این تحقیق نشان دادن رابطه بین مقادیر عمق اختلاط در جو و میزان آلاینده های اندازه گیری شده توسط ایستگاه های پایش منطقه پونک تهران می باشد. بررسی میزان انتشار آلاینده های O3، SO2، PM10، NO2، CO و PM2.5 ایستگاه کیفیت هوای شهری منطقه پونک و مقایسه میانگین روزانه و ماهانه غلظت آلاینده های هوا بر اساس اطلاعات دریافتی از ایستگاه سنجش شرکت کنترل کیفیت با مقادیر ارتفاع لایه مرزی همرفتی و ارتفاع لایه مرزی مکانیکی (عمق) اختلاط انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد ارتفاع اختلاط شهری متناسب با تغییرات دمای هوای محیط رشد می کند. از طرفی شرایط سینوپتیک مانع از جابجایی و همرفت جرم هوای لایه مرزی می شود. همچنین عوامل مؤثر بر آلودگی هوا تابع خصوصیات هواشناسی، توپوگرافی زمین و شدت تولید آلاینده ها است که به افزایش یا کاهش غلظت آن ها در مقیاس محلی و منطقه‌ای منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between daily and monthly concentrations of urban air pollutants with the mixing depth in Poonak station by Using AERMOD model

نویسندگان [English]

  • Seyed reza miralizadeh fard 1
  • Shahrzad Khoramnejadian 2
  • yousef Rashidi 3
1 Department of environment damavand branch islamic azad university damavand iran
2 Islamic Azad University of Damavand
3 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

In order to model the emission of pollutants, it's necessary to know the amount of mixing depth, which in most modeling, only for the climate of the region, values for the mixing depth is assumed. The aim of this study show the relationship between the depth of mixing in the atmosphere, and the pollutants measured by monitoring stations in Tehran Poonak. Methods Review Emission rate of pollutants CO, NO2 , PM10, SO2 , O3 and PM2.5 the urban air quality station of Poonak region and the comparison of the average daily and monthly concentrations of air pollutants is done based on the information received from the measuring station of the quality control company with the values of convective boundary layer height and mechanical boundary layer height of mixing. Results shows the height of urban mixing increases in proportion to changes in ambient temperature. On the other hand, synoptic conditions prevent the displacement and convection of the air mass of the boundary layer. As well as factors affecting the pollution of air, the characteristics of meteorological, topographic terrain and intensity Production of pollutants is not to increase or decrease the concentration of the scale of local and area of lead becomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “depth of disturbance”
  • “climatic conditions”
  • “ mixing height”
  • “ urban air quality”