اندازه گیری و مدل سازی آلاینده های واحدهای مختلف کارخانه سیمان با استفاده از مدل نرم افزاری Screen View: مطالعه موردی، کارخانه سیمان زاوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکدة علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 کارشناس ارشد علوم و مهندسی محیط زیست، مدیر عامل شرکت پاک آفرینان آویژه، مشهد، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر، در ابتدا آلاینده های CO، CO2، NOx ، HC، H2S، و گرد و غبار در قسمت های مختلف کارخانه سیمان زاوه اندازه گیری شد و سپس مدل سازی آلاینده ها در شرایط مختلف پایداری تا محدوده 50 کیلومتری کارخانه در محیط نرم افزاری Screen View مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین غلظت گرد و غبار در خروجی پری هیتر به میزان mg/m3 93 گزارش شد (کمتر از استاندارد انتشار ایران). نتایج حاصل از مدل Screen View جهت شبیه سازی انتشار آلاینده های گازی دودکش پری هیتر حاکی از آن است که حداکثر غلظت گاز آلاینده NOx در پاییز 1397، در حالت ناپایداری جوی تا فاصله 5/3 کیلومتری از منبع آلاینده به μg/m3 6/58 می رسد. حداکثر غلظت خروجی دودکش پری هیتر (μg/m3 7/12) در شرایط جوی ناپایداری از استاندارد هوای پاک کشور کمتر است و نهایتا محدوده‌ای از 3 تا 30 کیلومتری خود را تحت شعاع قرار می‌دهد. غبار خروجی از دودکش های سیلوی سیمان و آسیاب سیمان به علت وجود ساختمان پری هیتر به عنوان مانع و ایجاد ناحیه خلا گردشی (Downwash) در پایین دست این دو دودکش، سبب آلودگی غبار در اطراف یعنی فواصل 200، 220، و 350 متری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement and modeling of pollutants in cement plant using Screen View model: case study, Zaveh cement factory

نویسندگان [English]

  • Ghasem Zolfaghari 1
  • Sara Nezamparvar 2
  • Vahid Rajabzadeh 3
1 Hakim Sabzevari University
2 Hakim Sabzevari University
3 Master of Environment, Pak Afarinan Avizheh Company, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In the present study, first CO, CO2, NOx, HC, H2S, and dust were measured in different parts of Zaveh cement plant and then modeling of pollutants in different stability conditions up to 50 km of the plant in the Screen View software was investigated. The highest concentration of dust in the preheater outlet was 93 mg/m3 (less than the Iranian emission standard). The results of the Screen View model to simulate the emission of preheater gas pollutants indicate that the maximum concentration of NOx pollutant in the unstable state is 58.6 μg/m3 up to a distance of 3.5 km from the source. The maximum output concentration of the preheater (12.7 μg/m3) in unstable weather conditions is less than the standard clean air standard and finally covers a range of 3 to 30 km. Dust from cement silo and mills stack due to the presence of a preheater structure as a barrier and the creation of a downwash zone downstream of these two stack, caused dust pollution around the distance of 200, 220, and 350 meters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Dust"
  • "Gaseous contaminations"
  • "Screen View"
  • "Cement factory"