دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، آبان 1400 
ارزیابی رفتار محیط زیستی گردشگران منطقه حفاظت شده میانکاله بهشهر

صفحه 3834-3844

فاطمه منتظری؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان؛ قدرت الله حیدری


بررسی ویژگی‌های عملکردی خاک تحت تاثیر مدیریت چرایی مختلف (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی سهند، استان آذربایجان شرقی)

صفحه 3845-3853

اسفندیار جهانتاب؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ مرتضی مفیدی چلان؛ وحید کریمیان؛ ابوالفضل شریفیان بهرمان


پایش و ارزیابی زیست‌پذیری در روستاهای پیرامون شهر میاندوآب

صفحه 3945-3955

اشکان شفیعی؛ رضا طالبی فرد؛ افشین یگانه؛ آذر بکایی


تاثیر اقتصادی گرد و غبار بر درآمد کشاورزان شهرستان نیمروز

صفحه 3956-3962

محمد نوروزیان؛ سید مهدی حسینی؛ امیر دادرس مقدم؛ فهیمه بزی


ارزیابی غیرمخرب مواد جامد محلول غده های سیب زمینی در شرایط مختلف انبارداری با استفاده طیف سنجی فروسرخ نزدیک (Vis/NIR)

صفحه 3975-3984

عبداله گلمحمدی؛ یلماز بایحان؛ اسماعیل کاودیر؛ محمت بوراک بیویکجان؛ محمد طهماسبی


شناسایی ذینفعان در تصمیم‌گیری و سیاست گذاری مدیریت پسماند(مطالعه کیفی)

صفحه 4049-4060

سمانه سادات محسنی ارمکی؛ شهرزاد خرم نژادیان؛ سعید رضا عاصمی زواره؛ آزیتا بهبهانی نیا