دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1400 
2. ارزیابی رفتار محیط زیستی گردشگران منطقه حفاظت شده میانکاله بهشهر

صفحه 3834-3844

فاطمه منتظری؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان؛ قدرت الله حیدری


3. بررسی ویژگی‌های عملکردی خاک تحت تاثیر مدیریت چرایی مختلف (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی سهند، استان آذربایجان شرقی)

صفحه 3845-3853

اسفندیار جهانتاب؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ مرتضی مفیدی چلان؛ وحید کریمیان؛ ابوالفضل شریفیان بهرمان