تحلیل و اولویت‌بندی عدم استفاده از انرژی خورشیدی در مناطق مسکونی شهر اردبیل با تأکید بر پایداری زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

انرژی خورشیدی با مزایای منحصر به فرد مانند ارزان بودن، عدم ایجاد آلودگی، نامحدود و تمام نشدنی و عدم تأثیر منفی بر محیط زیست بیش از پیش به‌عنوان جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی مورد توجه قرار گرفته است. ولی علیرغم موقعیت جغرافیایی مناسب ایران کمتر به استفاده از این انرژی پرداخته شده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و اولویت‌بندی عدم استفاده از انرژی خورشیدی در مناطق مسکونی شهر اردبیل با تأکید بر پایداری زیست محیطی و با در نظر گرفتن 8 معیار صورت پذیرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، بنا بر ماهیت توصیفی تحلیلی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جهت تحلیل و اولویت‌بندی عدم استفاده از انرژی خورشیدی در مناطق مسکونی شهر اردبیل، شاخص‌های مربوطه با استفاده از روش آنتروپی وزن‌دهی و معیارها با بهره‌گیری از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره(تاپسیس، ساو، ویکور) رتبه‌بندی و در نهایت برای دست‌یابی به اولویت‌بندی نهایی از تکنیک ادغامی کپ لند استفاده شد. بر اساس سنجه‌های به‌ کاررفته در پژوهش حاضر و نتایج حاصل از پیاده‌سازی تکنیک‌های مزبور، مولفه‌های مدیریتی، اقتصادی و آموزشی در رتبه نخست و مولفه‌های اجتماعی، قانونی و فنی در رتبه آخر به لحاظ مولفه‌های موثر در عدم استفاده از انرژی خورشیدی نسبت به سایر مولفه‌ها قرار دارند. براساس اظهار نظرات پاسخ گویان مهمترین عامل عدم تمایل شهروندان به استفاده از انرژی خورشیدی در شهر اردبیل، مربوط به موانع مدیریتی و اقتصادی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and prioritization of non-use of solar energy in residential areas of Ardabil with emphasis on environmental sustainability

نویسندگان [English]

  • Maryam jami odulo 1
  • Mohammad Hasan yazdani 2
1 Department of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili
2 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Solar energy with unique benefits such as cheapness, no pollution, unlimited and inexhaustible and no negative impact on the environment has been increasingly considered as an alternative to fossil fuels. However, despite the favorable geographical location of Iran, less use has been made of this energy. The present study aims to analyze and prioritize the non-use of solar energy in residential areas of Ardabil with emphasis on environmental sustainability and taking into account 8 criteria. This research is applied in terms of purpose and method in terms of descriptive-analytical and survey type. In order to analyze and prioritize the non-use of solar energy in residential areas of Ardabil, the relevant indicators are weighted using entropy method and the criteria are ranked using multi-criteria decision making techniques (TOPSIS, SAV, VICOR) and finally for the group. Finding the final prioritization used the Capland integration technique. Based on the metrics used in the present study and the results of the implementation of these techniques, managerial, economic and educational components in the first place and social, legal and technical components in the last place in terms of effective components in not using energy Solar relative to other components. According to the respondents, the most important factor in the reluctance of citizens to use solar energy in Ardabil is related to managerial and economic barriers.

Solar energy with unique benefits such as cheapness, no pollution, unlimited and inexhaustible and no negative impact on the environment has been increasingly considered as an alternative to fossil fuels. However, despite the favorable geographical location of Iran, less use has been made of this energy. The present study aims to analyze and prioritize the non-use of solar energy in residential areas of Ardabil with emphasis on environmental sustainability and taking into account 8 criteria. This research is applied in terms of purpose and method in terms of descriptive-analytical and survey type. In order to analyze and prioritize the non-use of solar energy in residential areas of Ardabil, the relevant indicators are weighted using entropy method and the criteria are ranked using multi-criteria decision making techniques (TOPSIS, SAV, VICOR) and finally for the group. Finding the final prioritization used the Capland integration technique. Based on the metrics used in the present study and the results of the implementation of these techniques, managerial, economic and educational components in the first place and social, legal and technical components in the last place in terms of effective components in not using energy Solar relative to other components. According to the respondents, the most important factor in the reluctance of citizens to use solar energy in Ardabil is related to managerial and economic barriers.

Solar energy with unique benefits such as cheapness, no pollution, unlimited and inexhaustible and no negative impact on the environment has been increasingly considered as an alternative to fossil fuels. However, despite the favorable geographical location of Iran, less use has been made of this energy. The present study aims to analyze and prioritize the non-use of solar energy in residential areas of Ardabil with emphasis on environmental sustainability and taking into account 8 criteria. This research is applied in terms of purpose and method in terms of descriptive-analytical and survey type. In order to analyze and prioritize the non-use of solar energy in residential areas of Ardabil, the relevant indicators are weighted using entropy method and the criteria are ranked using multi-criteria decision making techniques (TOPSIS, SAV, VICOR) and finally for the group. Finding the final prioritization used the Capland integration technique. Based on the metrics used in the present study and the results of the implementation of these techniques, managerial, economic and educational components in the first place and social, legal and technical components in the last place in terms of effective components in not using energy Solar relative to other components. According to the respondents, the most important factor in the reluctance of citizens to use solar energy in Ardabil is related to managerial and economic barriers.

Solar energy with unique benefits such as cheapness, no pollution, unlimited and inexhaustible and no negative impact on the environment has been increasingly considered as an alternative to fossil fuels. However, despite the favorable geographical location of Iran, less use has been made of this energy. The present study aims to analyze and prioritize the non-use of solar energy in residential areas of Ardabil with emphasis on environmental sustainability and taking into account 8 criteria. This research is applied in terms of purpose and method in terms of descriptive-analytical and survey type. In order to analyze and prioritize the non-use of solar energy in residential areas of Ardabil, the relevant indicators are weighted using entropy method and the criteria are ranked using multi-criteria decision making techniques (TOPSIS, SAV, VICOR) and finally for the group. Finding the final prioritization used the Capland integration technique. Based on the metrics used in the present study and the results of the implementation of these techniques, managerial, economic and educational components in the first place and social, legal and technical components in the last place in terms of effective components in not using energy Solar relative to other components. According to the respondents, the most important factor in the reluctance of citizens to use solar energy in Ardabil is related to managerial and economic barriers.

Solar energy with unique benefits such as cheapness, no pollution, unlimited and inexhaustible and no negative impact on the environment has been increasingly considered as an alternative to fossil fuels. However, despite the favorable geographical location of Iran, less use has been made of this energy. The present study aims to analyze and prioritize the non-use of solar energy in residential areas of Ardabil with emphasis on environmental sustainability and taking into account 8 criteria. This research is applied in terms of purpose and method in terms of descriptive-analytical and survey type. In order to analyze and prioritize the non-use of solar energy in residential areas of Ardabil, the relevant indicators are weighted using entropy method and the criteria are ranked using multi-criteria decision making techniques (TOPSIS, SAV, VICOR) and finally for the group. Finding the final prioritization used the Capland integration technique. Based on the metrics used in the present study and the results of the implementation of these techniques, managerial, economic and educational components in the first place and social, legal and technical components in the last place in terms of effective components in not using energy Solar relative to other components. According to the respondents, the most important factor in the reluctance of citizens to use solar energy in Ardabil is related to managerial and economic barriers.

Solar energy with unique benefits such as cheapness, no pollution, unlimited and inexhaustible and no negative impact on the environment has been increasingly considered as an alternative to fossil fuels. However, despite the favorable geographical location of Iran, less use has been made of this energy. The present study aims to analyze and prioritize the non-use of solar energy in residential areas of Ardabil with emphasis on environmental sustainability and taking into account 8 criteria. This research is applied in terms of purpose and method in terms of descriptive-analytical and survey type. In order to analyze and prioritize the non-use of solar energy in residential areas of Ardabil, the relevant indicators are weighted using entropy method and the criteria are ranked using multi-criteria decision making techniques (TOPSIS, SAV, VICOR) and finally for the group. Finding the final prioritization used the Capland integration technique. Based on the metrics used in the present study and the results of the implementation of these techniques, managerial, economic and educational components in the first place and social, legal and technical components in the last place in terms of effective components in not using energy Solar relative to other components. According to the respondents, the most important factor in the reluctance of citizens to use solar energy in Ardabil is related to managerial and economic barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Solar Energy"
  • "Housing"
  • "Environmental Sustainability"
  • "Ardabil"