شناسایی ذینفعان در تصمیم‌گیری و سیاست گذاری مدیریت پسماند(مطالعه کیفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای محیط زیست، گروه محیط زیست، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند ، ایران.

3 گروه محیط زیست، واحد دماوند ، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

4 دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

امروزه با افزایش تولید پسماند در جوامع شهری، سیستم مدیریت پسماند می‌تواند به عنوان بخشی از سیستم‌های جامع مدیریت به حساب آید. این سیستم شامل ساختار سازمانی، فعالیت‌های طرح‌ریزی، تعریف مسئولیت‌ها، تعیین روش‌ها و در اختیارگیری منابع لازم برای تهیه، اجرا، بازنگری و حفظ خط‌مشی زیست محیطی است. این مطالعه با هدف شناسایی ذینفعان در تصمیم‌گیری و سیاست گذاری مدیریت پسماند انجام گرفت. داده های مطالعه با استفاده از مصاحبه با ذینفعان به روش گلوله برفی و روند کدگذاری داده ها با استفاده از نرم افزار کیفی N- vivo صورت گرفت. تعداد افراد مورد مطالعه با توجه به اشباع داده‌ها و کفایت نظری تعیین و پرسش‌ها نیز به صورت باز مطرح شد. ذینفعان در تصمیم گیری حوزه مدیریت پسماند در دو گروه سیاست‌گذاران و ارائه کنندگان خدمات مدیریت پسماند و تولید کنندگان پسماند و مجریان اولیه مدیریت پسماند طبقه بندی شدند. مشارکت مطلوب کلیه سازمان‌های ذینفع درون بخشی و برون بخشی در سیستم‌های سیاست‌گذاری مدیریت پسماند به منظور تحقق هدف بهبود کیفیت بسیار مهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of stakeholders in decision-making and policy-making in waste management (qualitative study)

نویسندگان [English]

  • samaneh sadat mohseni armaki 1
  • shahrzad khoramnejadian 2
  • saeidreza asemi zavareh 3
  • Azita Behbahaninia 4
1
2 department of environment,damavand branch,islamic azad university,damavand,iran
3 department of environment, Damavand branch, Islamic azad university, Damavand, Iran.
4 Islamic Azad University, Roudehen branch
چکیده [English]

Nowadays, waste management system can be considered as a part of comprehensive management system by increasing waste production in urban communities. This system includes organizational structure, planning activities, defining responsibilities, determining methods and providing the necessary resources for the preparation, implementation, revision and preservation of environmental policy. This study aimed to identify stakeholders in decision-making and policy-making in waste management. The data of this study was carried out by interviewing stakeholders by snowball method. Data encryption process was performed using N-vivo qualitative software. The number of participants was determined according to data saturation and theoretical adequacy and the questions were opened. Stakeholders into decision-making in the field of waste management were classified in two groups of policymaker; waste management services providers, waste manufacturers and primary executives of waste management. Optimal participation of all internal and external stakeholders in waste management policy systems is very important in order to achieve the goal of quality improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste Management
  • Stakeholders
  • Decision making
  • Policy-making
  • Planning