تحلیلی کمی بر تغییرات حوضه دریاچه ارومیه از گذشته به سوی آینده با کمک سنجش از دور و مدل پیش بینی تغییرات اکولوژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان، ایران

چکیده

چالش های منابع ابی و تغییرات سطحی دریاچه ارومیه و جامعه تحت نفوذ آن نگرانی های جدی از بروز خطرات و نابودی محیط زیست حوزه را درحال گذراندن هستندو مطالعه اخیر با نگاهی به گذشته و حال اینده به ترسیم واقعیت آینده 20 ساله با کمک علوم سنجش از دور پرداخته است. بنابراین در مطالعه اخیر با استفاده از تصاویر ماهواره لندست از سال 2000 ، 2010 و 2020 به چگونگی روند تغییرات 6 کاربری عمده پرداخته است. و با کمک تحلیل مکانی و زمانی شیوه پراکندگی سنجه های سرزمینی جای پای تخریب و نیازهای آبی و تخریب محیط زیست را ترسیم نموده است. بنابراین نتایج نشان میدهد در طول دوره 20 سال اخیر 40% بر مساحت انسان سازها افزوده شده است. همچنین جنگل‌ها تنها 5% نرخ کاهشی را تجربه کرده‌اند. لذا بدنه‌های آبی 15% مساحت خود را کاهش داده است و در نهایت سرعت این تغییرات در دوره اول بسیار شدید تر از دوره 2010 تا 2020 بوده است. در دوره دوم مراتع و پوشش خاک یا مراتع ضعیف بیشترین تغییرات را در پی داده است. این روند بیشتر وابسته به تغییرات اقلیمی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative analysis of changes in Urmia Lake basin from the past to the future with remote sensing and ecological change prediction model

نویسنده [English]

  • REZA Shakeri
Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, Khatam Al-Anbia University of Technology, Behbahan,
چکیده [English]

Challenges of water resources and surface changes of Lake Urmia and the society under its influence are serious concerns about the dangers and destruction of the environment of the basin. Paid. Therefore, in a recent study, using Landsat satellite images from 2000, 2010 and 2020, it has dealt with the trend of changes in the six major uses. And with the help of spatial and temporal analysis, the method of dispersal of territorial measures has traced the footprint of destruction and water needs and environmental degradation. Therefore, the results show that during the last 20 years, the area of man-made buildings has increased by 40%. Also, forests have experienced a reduction rate of only 5%. Therefore, water bodies have reduced their area by 15%, and finally the speed of these changes in the first period was much more severe than the period 2010 to 2020. In the second period, pastures and poor soil cover or pastures have undergone the most changes. This trend is mostly dependent on climate change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land use"
  • "Trend of change"
  • "Aquatic appearance"
  • "Landsat satellite"
  • "Lake Urmia"