تجزیه و تحلیل فاکتورهای کیفی آب زیرزمینی منطقه فراشبند جهت کشاورزی و شرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

2 عضو هیئت علمی گروه آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

چکیده

هدف این مقاله، بررسی تجزیه‌وتحلیل فاکتورهای کیفی آب زیرزمینی منطقه فراشبند جهت کشاورزی و شرب است تا با کاربرد روش‌های ترسیمی موجود در نرم‌افزار AQQA توان راهکار مناسبی برای مدیریت دشت ارائه کرد. در این پژوهش 19 روستا از شهرستان فراشبند در استان فارس انتخاب و پارامترهای فیزیکوشیمیایی همراه با تغییرات کمی در منابع آب زیرزمینی طی 1395 آنالیز شد. نتایج نشان داد بر اساس دیاگرام ویلکوکس در سال 95 منطقه جنوب برچشمه و کنار مالک در کلاس C3S1 با آب شور و قابل استفاده برای کشاورزی قرار دارد. بقیه مناطق با کلاس C4S1 و C4S2 با کیفیت خیلی شور برای کشاورزی نامناسب است. در طبقه‌بندی کیفیت آب‌های زیرزمینی فراشبند برای کشاورزی بر اساس WHO مشخص شد که حدود 2/56 درصد آب‌های زیرزمینی منطقه فراشبند از کیفیت نسبتاً مطلوب برای کشاورزی برخوردار می‌باشند. آب زیرزمینی منطقه بر اساس استاندارد ایران برای شرب مشخص کرد که کل آب‌های زیرزمینی منطقه فراشبند کیفیت خوب و مجاز بر اساس مقدار اسیدیته، مقدار سولفات و مقدار سختی برای شرب برخوردار می‌باشند؛ اما ازنظر مقدار TDS تنها در محدوده کوچکی آب‌های زیرزمینی دشت دارای کیفیت قابل‌قبول برای شرب می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Groundwater Quality Factors in Farashband Area for Agriculture and Drinking

نویسندگان [English]

  • Abbas Tokhm Afshan 1
  • Ali Farzadian 2
1 MSc. of Watershed Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University, Firoozabad Branch
2 Faculty Member of Department of Watershed Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University, Firoozabad Branch,
چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the analysis and analysis of groundwater quality factors in Farashband region for agriculture and drinking so that by using the drawing methods available in AQQA software, it is possible to provide a suitable solution for plain management. In this study, 19 villages from Farashband city in Fars province were selected and physicochemical parameters along with quantitative changes in groundwater resources were analyzed during 2016. The results showed that, based on the Wilcox diagram in 1995, the southern region is the source and the owner of the C3S1 class with salt water and can be used for agriculture. The rest of the C4S1 and C4S2 class areas are of very poor quality for unsuitable agriculture. In the classification of the quality of Farashband groundwater for agriculture based on WHO, it was found that about 56.2% of groundwater in Farashband region has a relatively favorable quality for agriculture. The groundwater of the region according to the Iranian standard for drinking determined that all the groundwater of Farashband region has good and permitted quality based on the amount of acidity, the amount of sulfate and the amount of hardness for drinking; However,

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Groundwater”
  • “Qualitative and Quantitative Changes”
  • “International Standard”
  • “Aquachem”
  • “Cross-Plain Plain”