سنجش پایداری زیست محیطی شهر اردبیل در دوران پاندمی کووید19 در راستای تحقق شهر سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

علی رغم تاثیرات منفی شیوع ویروس کووید 19 در زمینه های مختلف، توقف و کاهش برخی فعالیت ها، تاثیرات مثبتی بر محیط زیست داشته است. پژوهش حاضر با هدف سنجش پایداری زیست محیطی شهر اردبیل در دوران پاندمی کووید 19 در راستای تحقق شهر سبز در منطقه 3 شهر اردبیل و با در نظر گرفتن 5 معیار صورت پذیرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، بنا بر ماهیت موضوع توصیفی تحلیلی می باشد. بر اساس آزمون T تک نمونه ای، پایداری زیست محیطی میانگین شاخص های مورد بررسی برابر با 02/3 و در حد متوسط می باشد. بر اساس یافته های حاصل از مدل COPRAS شهرک رضوان با Nj برابر با 100 درصد بهترین وضعیت را از لحاظ شاخص های پایداری زیست محیطی در بین محلات منطقه 3 شهر اردبیل داراست و محلات ملاباشی و ملایوسف با کسب پایین ترین درصد در نامطلوب ترین وضعیت و در جایگاه آخر قرار گرفته اند. محلات ملاباشی و ملایوسف به دلیل اینکه جز سکونتگاه های غیررسمی می باشند لذا بیشترین تاثیر منفی را بر سطح پایداری زیست محیطی منطقه 3 شهر اردبیل داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the environmental sustainability of Ardabil city during the pavilion of Covid 19 in order to achieve a green city

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan yazdani
  • zhila Farzaneh sadat zaranj
Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Despite the negative effects of the outbreak of Covid 19 virus in various fields, the cessation and reduction of some activities has had positive effects on the environment. The present study was conducted with the aim of measuring the environmental sustainability of Ardabil city during the Covid 19 pandemic in order to achieve a green city in region 3 of Ardabil city and by considering 5 criteria. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. Based on one-sample t-test, the average environmental sustainability of the studied indicators is equal to 3.02 and is moderate. According to the findings of the COPRAS model, Rezvan town with Nj equal to 100% has the best situation in terms of environmental sustainability indicators among the neighborhoods of region 3 of Ardabil city and Malabashi and Malayosef neighborhoods with the lowest percentage in the most unfavorable situation and in Are in last place. Malabashi and Malayoosef neighborhoods, because they are informal settlements, have had the most negative impact on the level of environmental sustainability in District 3 of Ardabil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Environmental Sustainability"
  • "Covid 19"
  • "Green City"
  • "COPRAS"
  • "Ardabil"